• Denetim Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi iletim föyü ögelerinden  biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Veri Kaynağı Kontrolleri
Soru Açıklaması

İletim föyü, yığın kontrolde çok işlevsel bir araçtır. Bu föy, şu ögeleri taşımalıdır:

 • Bir yığın numarası,
 • Yığın tarihi,
 • İşlem kodu (satış veya nakit işlemi işlemin tipini belirten),
 • Yığındaki kayıt sayısı (kayıt sayısı),
 • Parasal tutarların toplamı (yığın kontrol toplamı),

• Parasal olmayan nitelikteki sayıların toplamı (anlam taşımayan toplamlar).

2.

Denetime konu işletmenin bütün finansal işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları ile yasal gereklere ve düzenlemelere uygun şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve finansal tablolarda sunulmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Doğru Cevap: "A" İşletme Yönetimi
Soru Açıklaması

İşletme Yönetimi

3.

I. Yönetimin oluşturduğu politika ve yordamların anlaşılması

II. İç denetim raporlarını inceleme

III. Yönetim ya da üst yönetim ile görüşme

IV.  Yönetim kurulu ve üst yönetim toplantı tutanaklarını inceleme

Yukarıda numaralandırılmış hangisi denetçinin bilanço tarihinden sonraki olaylar hakkında uygulanacaklar denetim yordamlarından değildir?

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması

Soruda verilen II ve IV numaralı ifadeler bilanço tarihinden sonraki olaylar hakkında uygulanacaklar denetim yordamlarındandır. I ve III numaralı ifadeler ise belirsizlik taşıyan durumların belirlenmesinde uygulanan denetim yordamları arasındadır. 

4.

Sistem içindeki her bir geçişin tam ve doğru olarak işlemesini sağlayan kontroller aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Geçiş kontrolleri
Soru Açıklaması

Girdi geçerlilik kontrolleri, girdi geçerlilik kontrolleri, işlem verisini işlenmeden önce kontrol ederek hataları ortaya çıkaran program kontrollerinden oluşmaktadır.  İşletmen kontrollerinde ise bazen kayıtların bir yığın için kontrol toplamlarını girmek, kimi işlemler için parametrik değerler sağlamak ve farklı noktalardan bir programı faaliyete geçirmek gibi bazı eylemleri başlatmada işletmenin (operatörün) sisteme müdahalesi gerekir. Bu da insandan kaynaklanan hataların olasılığını artırır. Yeni bazı sistemler, işletmen müdahalesini sınırlayarak en aza indirirler ve böylece bu noktadan kaynaklanan hataları da çok azaltırlar. Denetim izi kontrollerinde ise bir denetim izinin korunması, bilgi işleme kontrollerinin önemli bir amacı olmalıdır. Bilgisayar kullanılan bir sistemde her bir işlem, kaynak işlemlerden finansal tablolara yansıyışına dek bilgi işlemenin her aşamasında izlenebilir olmalıdır. Bilgisayar destekli bilgi sistemi ortamında denetim izleri, farklı parçalar hâlinde farklı yerlerde olabilir ve bu nedenle bunları izlemek de güçleşir. Çıktı kontrolünde başta girdi verisi üzerindeki kontrollerin kesin olarak doğruluğunu sağlamak amacıyla ve çıktıların bilgisayardan alındıktan sonraki aşamalarında yapılacak işlemler için çıktılar üzerinde kontroller oluşturmak gerekmektedir. Kontrol noktaları, çıktıları alan ve kullanacak olan kişilerce oluşturulacaktır. Sistem içindeki her bir geçişin tam ve doğru olarak işlemesini sağlayan ise geçiş kontrolleridir. Bu nedenle doğru cevap D’dir.

5.
Stoklar ve Maliyet döngüsündeki satın alma sürecinde kaç belge kullanılır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
b
6.
Denetçinin, işletmenin belirlemiş olduğu hedefler ile bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaştığı denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Verimlilik denetimi 
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki denetçi raporunun temel bölümlerinden hangisinde, işletmenin finansal tablolarının geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasından yönetimin sorumlu olduğu belirtilir?

Doğru Cevap: "E" Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin sorumlulukları
Soru Açıklaması

Yönetimin ve üst yönetimden sorumlu olanların finansal tablolara ilişkin sorumlulukları, işletmenin finansal tablolarının geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasından yönetimin sorumlu olduğu belirtilir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme kontrollerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" İşletmen kontrolleri
Soru Açıklaması

Bilgi işleme kontrolleri:  Geçiş kontrolleri, işletmen kontrolleri, denetim izi kontrolleri

9.

Kanıtın güvenilirliği ile ilgili aşağıdaki örneklerdeki ifadelerden  hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" İç  kaynaklardan elde edilen kanıt, dış  kaynaklardan elde edilen kanıttan daha güvenilirdir.
Soru Açıklaması
10.

Finansal tablolara ilişkin denetçi raporunda gerekli görüldüğü takdirde "dikkat çekilen hususlar paragrafı" nerede olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Kilit Denetim Konularından sonra
Soru Açıklaması

Temel bölümler dışında gerekli hallerde, finansal tablo kullanıcılarına bazı bilgileri, aktarabilmek için Kilit Denetim Konularının hemen öncesinde ve sonrasında Dikkat Çekilen Hususlar paragrafları ya da İşletme Sürekliliği ile ilgili bir duruma ilişkin paragraf ve sonrasında Diğer Hususlar paragrafları eklenebilir.

logo
Denetim
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Uygulama kontrollerinde temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Girdi-Bilgi işleme-Çıktı
Soru Açıklaması
Uygulama Kontrolleri Uygulama kontrolleri; • Girdi verisinin; doğru, tam, yetkilendirilmiş olmasını, • Verinin kabul edilebilir bir zaman aralığında işlenmesini, • Verinin doğru ve tam olarak elde edilmesini, • Bir kaydın, girdiden saklamaya ve çıktısının elde edilmesine kadarki süreç- te izinin sürülebilir olmasını sağlamak üzere tasarlanmış kontrollerdir. Uygulama kontrolleri; ücretler, satışlar, satın almalar, ödemeler, tahsilatlar, stoklar gibi işletmenin bilgisayarda yürütülen işlem döngülerine ilişkin uygulama yazılımlarına yerleştirilen kontrollerdir. Uygulama kontrolleri bilgi işleme sürecinin temel bileşenlerini oluşturan • Girdi, • Bilgi işleme ve • Çıktı alanlarında yer alan kontrollerden oluşur.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi İşleme Kontrolleri kategorisindedir?
Doğru Cevap: "D" Denetim İzi Kontrolleri
Soru Açıklaması
Denetim izi kontrolleri dışındakiler Bilgi işleme aşamasının dışındadır.
13.

Aşağıdakilerden hangisi olası yükümlülükler ve taahhütlerle ilgili uygulanacak denetim yordamlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Kontrol testleri uygulama
Soru Açıklaması

Kontrol testleri uygulamak, olası yükümlülükler ve taahhütlerle ilgili uygulanacak denetim yordamlarından birisi değildir. Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğidir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin temel işlevlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Güvence
Soru Açıklaması
15.
 • I- Tahmin gerekliliği
 • II- Dışsal faktörlere duyarlılık,
 • III- İşletmenin içinde bulunduğu sektörün özellikleri 
 • Doğal risk, iç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığıdır. Yukarıdakilerden hangileri doğal riskte dikkate alınması gereken faktörlerdendir?
 •  

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III  
  Soru Açıklaması

  Verilen tüm maddeler göz önüne alınması gereken faktörlerdendir

  16.
  Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak, iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varması aşağıdakilerden hangisi ile temsil edilir?
  Doğru Cevap: "B" Beta riski
  Soru Açıklaması
  Beta riski
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi girdi geçerlilik kontrollerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" Denetim izi kontrolleri
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğinde verilen denetim izi kontrolleridir.

  18.
  İşletmenin tüm işlemlerinin işlenmesinde girdi verisini yöneten merkezi yordamları içeren girdi kontrol tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Genelleştirilmiş veri girdi sistemleri
  Soru Açıklaması
  İşletmenin tüm işlemlerinin işlenmesinde girdi verisini yöneten merkezi yordamları içeren girdi kontrol tekniği Genelleştirilmiş veri girdi sistemleridir.
  19.
  Evrenden denetçinin belirlediği aralıklarla düzenli olarak örneklem birimlerinin seçilmesine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Sistematik seçim
  Soru Açıklaması
  Sistematik seçim, denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bu örnekleme aralığının büyüklüğüne göre örneklem birimlerini seçtiği seçim yöntemidir.
  20.
  Bilgisayar biliminin insana özgü olan dili kullanabilme, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi karakteristiklerini bir araya getirerek insan davranışlarını taklit eden, bilgisayar donanım ve yazılım uygulamalarını tasarımlayan dalıdır. Yukarıdaki tanım aşağıdaki seçeneklerde yer alan hangi terimi karşılamaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Yapay zeka
  Soru Açıklaması
  Tanım "yapay zeka" kavramına aittir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok