• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi denetçilerin kabul edilebilir yanlışlık tutarlarını belirlerken kullandıkları yaklaşımlardan bir değildir?
Doğru Cevap: "D" Performans yaklaşımı
Soru Açıklaması
Performans yaklaşımı
2.
İç denetim standartlarının iki temel grubunun isimleri nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Nitelik standartları - performans standartları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi "genel standartlar" grubuna girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bağımsızlık Standardı
Soru Açıklaması
Genel kabul görmüş denetim standartları, nitelikli bir denetimin temel koşullarını ortaya koyan ve şu üç kategorideki on standarttan oluşur: 1. Genel Standartlar - Mesleki Eğitim ve Uzmanlık Standardı - Bağımsızlık Standardı - Mesleki Dikkat ve Özen Standardı 2. Çalışma Alanı Standartları - Planlama ve Yardımcıların Gözlenmesi Standardı - İç Kontrolün İncelenmesi Standardı - Kanıt Toplama Standardı 3. Raporlama Standartları - Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı - Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin Uygulanmasında Tutarlılık Standardı - Açıklama Standardı - Görüş Bildirme Standardı
4.
“Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi” şeklinde tanımlanan iç denetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvence Hizmetleri
Soru Açıklaması
5.

Özel işletmelerde, ortalıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda görevli olarak yani o işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan denetçiler, aşağıdaki denetçi türlerinden hangisine girer?

Doğru Cevap: "C" İç denetçi
Soru Açıklaması

Soruda ifade edilen tanım iç denetçinin tanımıdır. Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğinde verilmiştir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarının denetim faaliyetine sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Denetim standartları, denetimden denetime ve denetçiden denetçiye değişebilen koşullar bütününü belirler.
Soru Açıklaması
Denetim standartları, denetçinin denetim başarımının kalitesinin ölçüsünü oluşturur. 1947 yılında AICPA tarafından çıkarılan ve muhasebe çevrelerince benimsenmiş genel kabul görmüş denetim standartları, bir anlamda denetimin temel yapısını oluşturmaktadır. Denetim standartları, bir yandan denetçinin niteliklerini ortaya koyarken bir yandan da bu denetçinin denetim sürecinde izlemesi gerekli yolu ortaya koyar ve denetçi için denetim sürecinin nihai ürünü olan denetim raporunun da niteliğini belirler. Genel kabul görmüş denetim standartları, nitelikli bir denetimin temel koşullarını ortaya koyar ve şu üç kategorideki on standarttan oluşur: Genel standartlar, çalışma alanı standartları, rapor standartları.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunu uyarınca iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Seçilmiş kontrollerle ilgili uygulamanın başından sonuna kadar tekrarlanmasını sağlamak
Soru Açıklaması

İç denetçilerin, seçilmiş kontrollerle ilgili uygulamanın başından sonuna kadar tekrarlanmasını sağlamak gibi bir görevi yoktur. Doğru cevap E'dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılmasındaki yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Performans yaklaşımı
Soru Açıklaması

Performans yaklaşımı önemliliğin hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılmasındaki yaklaşımlardan biri değildir. Doğru yanıt D'dir.

9.
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) düzenlemelerinde denetçi rotasyonu öngörülmüş olduğundan, bir denetim şirketinin aynı denetim ekibiyle bir müşteriye üst üste en fazla kaç yıl denetim hizmeti vermesi mümkündür?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması
10.
Denetime konu işletmenin bütün finansal işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartları ile yasal gereklere ve düzenlemelere uygun şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve finansal tablolarda sunulması sorumluluğu aşağıdakilerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "A" İşletme Yöneticileri
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 9
11.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları 
Soru Açıklaması
12.
“..... ......, yönetim tarafından oluşturulan finansal raporlamanın güvenilirliğini, yasalara ve kurallara uygunluğu, faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlayan bir süreçtir.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" İç Kontrol
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından çalışma alanı standartları içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardı
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir risk yönetiminin aşamalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Risklerin analiz edilmesi
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğinde verilmiştir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin savlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Vergi Beyannameleri
Soru Açıklaması

Yönetimin Savları ve Denetim Amaçları

1.Var olma ve Meydana Gelme

2.Tamlık

3.Haklar ve Yükümlülükler

4.Değerleme ve Dağıtım

5.Sunum ve Açıklama

16.
Aşağıdakilerden hangisi Raporlama Standartları'ndan biridir?
Doğru Cevap: "D" Açıklama Standardı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Finansal tablolara güvenerek karar veren mantıklı kullanıcıların kararını etkilememesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gerekli denetim kanıtının miktarını etkileyen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yasal prosedürler
Soru Açıklaması
19.
Yeminli mali müşavirlerini serbest mali müşavirlerden ayıran en belirleyici fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Defter tutamamak ancak tasdik yetkisini kullanmak
Soru Açıklaması
A, B, D ve E seçenekleri yeminli mali müşavir ve serbest mali müşavirlerin ortak görevleri arasındadır.Ancak, YMM’leri SMMM’lerden ayıran en belirleyici özellik defter tutamaması; ancak “tasdik” yetkisine sahip olmalarıdır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir.
20.

Ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Denetim
Soru Açıklaması

Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler