• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi OECD, Dünya Bankası, Sarbanes Oxley Kanunu ve AB komisyonunun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerinde önem verdiği hususlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Şirket yöneticilerinin ve yönetim kurullarının sorumluluklarının daraltılması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iç denetim standartlarının amaçları arasında yer alır? 1- İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak, 2- Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak, 3- İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 4- Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak.
Doğru Cevap: "C" 1,2,3, 4
Soru Açıklaması
1- İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak, 2- Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmak, 3- İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 4- Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. Olarak verilenlerin tümü iç denetim standartlarının amaçları arasındadır.
3.
Şirket sahibinin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasını ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adillik ilkesi
Soru Açıklaması
4.
İç denetimin, tanımına uygun yerine getirilmesine yönelikolarak iç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “---------------” geliştirilmiştir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası İç Denetim Standartları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlerin (YMM) yapabileceği ve Yasa'da sıralanan işlerin konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bankacılık sektöründe bağımsız denetime ilişkin standartları belirlemek
Soru Açıklaması
6.
Denetçi, finansal tablolardaki bilgilerin aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermediği konusunda bir rapor hazırlamak durumundadır?
Doğru Cevap: "A" Hata ve hile
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi performans standartları arasında yer alır?

 

Doğru Cevap: "A" Kaynak yönetimi
Soru Açıklaması

Kaynak yönetimi performans standartları arasında yer alır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi "işlemlere ilişkin" tözel testleri tanımlar?
Doğru Cevap: "C" İşlemlerin gerçekleşmesi, tam olması, doğru olması, cari döneme ilişkin olması ve uygun şekilde sınıflandırılmış olması amaçlarına yönelik testlerdir.
Soru Açıklaması
İşlemlerin gerçekleşmesi, tam olması, doğru olması, cari döneme ilişkin olması ve uygun şekilde hesaplara aktarılarak sınıflandırılmış olması amaçlarına yönelik testlerdir.
9.

Denetim kuramının en geniş içerikli, en ileri ve üzerinde uzlaşılmış  tanımı aşağıdaki hangi kurul tarafından yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Temel Denetim Kavramları Kurulu
Soru Açıklaması

Denetim kuramının en geniş içerikli, en ileri ve üzerinde uzlaşılmış denetim tanımı; Temel Denetim Kavramları Kurulu (American Accounting Association: AAA,Committee on Basic Auditing Concepts) raporunda yer almaktadır.

10.

Özel işletmelerde, ortaklıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda görevli olarak yani o işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan denetçiler, aşağıdaki hangi unvanla görev yaparlar?

Doğru Cevap: "C" İç Denetçi
Soru Açıklaması

İç Denetçi

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 8
11.

İç kontrol bileşenlerinden hangisi alınan riskleri tanımlayan, yönetim kararlarının uygulandığını garanti eden politikalar ve bu politikaları uygulayanlar tarafından geliştirilen yordamlardan oluşur?

Doğru Cevap: "D" Kontrol eylemleri
Soru Açıklaması

İç kontrol bileşenlerinden kontol eylemleri alınan riskleri tanımlayan, yönetim kararlarının uygulandığını garanti eden politikalar ve bu politikaları uygulayanlar tarafından geliştirilen yordamlardan oluşmaktadır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karmaşık yöntem
Soru Açıklaması

Basit yöntem, aralık yöntemi, formül yöntemi ve ortalama (karışık) yöntemi, denetçinin finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerdir. Doğru yanıt E'dir.

13.

Farklı endüstri ve ortamlarda, ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilen iç denetim faaliyetinden beklenen sonuçların etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine aşağıdakilerden hangisi imkân tanımaktadır?

Doğru Cevap: "C" Uluslararası İç Denetim Standartları
Soru Açıklaması

Uluslararası İç Denetim Standartları

14.
Bir denetim çalışmasının planlanlaması ve tasarlanması aşamasında kritik önemi olan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sübjektif incelemeler yoluyla ön incelemeler,
Soru Açıklaması

Sübjektif incelemeler yoluyla ön inceleme diye bir konu denetim çalışmalarında yoktur. Denetimde analitik incelemeler yapılır.

15.

İç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde iç denetimin aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi/hangileri esas alınır?  

 • Örgüt Yapısındaki Konumu
 • İç Denetim İşlevinin Kapsamı
 • Teknik Yeterlilik
 • Mesleki Özen
 • Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  16.
  1- Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutmak; bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek. 2- İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak.3- işletmelerin muhasebe sistemlerini geliştirmek; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri serbest muhasebeci mali müşavirlerin (SMMM) yaptığı işler arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "B" 1-2 ve 3
  Soru Açıklaması
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi denetçinin denetim başarımının kalitesinin ölçüsünü oluşturur?

  Doğru Cevap: "E" Denetim standartları
  Soru Açıklaması

  Denetim standartları, denetçinin denetim başarımının kalitesinin ölçüsünü oluşturur.1947 yılında AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) tarafından çıkarılan ve muhasebe çevrelerince benimsenmiş olan genel kabul görmüşdenetim standartları, bir anlamda denetimin temel yapısını oluşturmaktadır.

  18.
  Günümüzde iç denetim yaklaşımını aşağıdaki ifadelerdenhangisi doğru biçimde tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Süreç odaklı yaklaşım
  Soru Açıklaması
  19.
  İşletmenin kasada nakit olarak belirli bir miktar parayı düzenli şekilde bulundurması, kural olarak benimsenmiş olabilir. Bunun amacı, günlük gereksinimin dışındaki nakdin bankaya aktarılarak değerlendirilmesi ve hırsızlık, dolandırıcılık gibi risklerin azaltılmasıdır. İşletmenin koymuş olduğu bu kurala işleyişinin denetçi tarafından incelenmesi, ne tür bir denetimi ifade etmektedir?
  Doğru Cevap: "C" Uygunluk denetimi
  Soru Açıklaması

  Uygunluk denetimi

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi/hangileri varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran koşullardandır?

 • Baskı
 • Fırsat
 • Bahane 
 •  

  Doğru Cevap: "D" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Baskı, fırsat, bahane varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran koşullardandır

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler