• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Denetim amaçlarından zamanlılık, yönetimin savlarından hangisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Tamlık
Soru Açıklaması

Zamanlılık amacı, tamlık amacı ile ilgilidir. Hesapların kapsadığı işlemlerin doğru zamanda kaydedilip edilmediğinin araştırılması amaçlanır. Denetçi, özellikle hesap yılı sonuna yakın zamanda meydana gelen işlemlerin finansal tablolara doğru zamanda yansıtılıp yansıtılmadığını doğrulamalıdır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin bileşenlerinden biri değildir? 

 

Doğru Cevap: "C" Başarısızlık riski
Soru Açıklaması

4.
İç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve kişilerin özelliklerine yönelik olan standartlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Nitelik Standartları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlenmelerin odaklandığı temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Objektiflik
Soru Açıklaması
6.
  • I- İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak iç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,
  • II- Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya iç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak,
  • III- Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.
Yukarıdakilerden hangileri Kamuda iç denetçi olarak atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilenler ile taşıması gereken koşullardır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Verilen tüm maddeler ile birlikte iç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımalıdır. Doğru cevap E'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Tözel testler arasında yer alır?

 

Doğru Cevap: "A" İşlemlere uygulanan testler
Soru Açıklaması

İşlemlere uygulanan testler tözel testler arasında yer almaktadır

8.

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunu’yla iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Öznel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
Soru Açıklaması

Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek Kamu Yönetimi Kanunu ile iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biridir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetlerinin taraflarını doğru şekilde ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" İç Denetçi, Süreç Sahibi, Kullanıcı
Soru Açıklaması
10.

 Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Önemlilik
Soru Açıklaması

Önemlilik

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarının raporlama standartları kategorisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bağımsızlık standardı
Soru Açıklaması
12.

Denetçinin beş altı tane finansal değişken kullanarak önemlilik tutarlarını belirlediği ve bu tutarların toplamını kullandığı değişken sayısına bölerek önemlilik tutarını belirlediği yöntem hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Karışık yöntem
Soru Açıklaması

Karışık veya ortalama yöntem olarak ifade edilen yöntemde denetçi verilen çalışmayı yapar

13.

Aşağıdakileden hangisi genel standartlarından birisidir?

Doğru Cevap: "D" Bağımsızlık Standardı
Soru Açıklaması

Genel standartlar, denetçinin niteliğini belirleyen standartlardır. Denetçinin kişiliğini, mesleki sorumluluğunu ve mesleki niteliklerini ele alan bu standartlar; denetim sürecinde denetçinin önemini de ortaya koyan standartlardır.

mesleki eğitim ve uzmanlık standardı,

bağımsızlık standardı

mesleki özen standardı

14.
Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtı elde etme yordamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Önemlilik düzeyini belirleme
Soru Açıklaması
15.

“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden ............ bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir". 

Sizce, yukarıdaki tanımın eksik olan kısmını aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Doğru Cevap: "D" Bağımsız ve nesnel
Soru Açıklaması

Bağımsız ve nesnel

16.
Bir işletmenin denetiminde finansal tabloların geneli için 50 000 TL değerinde bir önemlilik tutarı belirlenmişse, aşağıdaki tutarlardan hangisi tek bir hesap kalanı için belirlenemez?
Doğru Cevap: "A" 60 000 TL
Soru Açıklaması
a
17.

Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Bağımsız Denetim Standartları (BDS) Ülkemizde aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından oluşturulmakta ve yayımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı "C" seçeneğinde verilmiştir.

18.

Denetçi, işletmede belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranını inceliyor ise yaptığı denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Faaliyet denetimi
Soru Açıklaması

Faaliyet denetimi, örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasıdır. Etkinlik, işletmenin bölümler temelinde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasının ölçüsüdür. Verimlilik ise belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranıdır.  Bu bakımdan denetçi, işletmede belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranını inceliyor ise yaptığı denetim türü faaliyet denetimidir.  Doğrı cevap C'dir.

19.
I. kontrol riskinin değerlendirilmesi II. kontrollerin test edilmesi III. İç kontrollerin yapısı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplama ve belgelendirme IV. planlanmış ortaya çıkarma riski ve ek denetim tekniklerine karar vermeDenetçinin işletmenin iç kontrollerini anlaması ve kontrol riskini değerlendirmesi süreci dört aşamalı bir süreçtir. Yukarıdaki süreç aşamaları aşağıdaki hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" III- I – II - IV
Soru Açıklaması
20.
Bir işletmenin bağımsız denetime konu finansal tablolarının uluslararası standartlara göre hazırlanıp sunulmasından temel olarak sorumlu organ aşağıdakilerden hangisir? 
Doğru Cevap: "E" Yönetim kurulu 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler