• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 4
1.
4. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetim içinde iç denetimin rollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal tabloların bağımsız denetimi
Soru Açıklaması
2.

Şirketlerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak önlemler bütünü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

Doğru Cevap: "A" risk yönetimi
Soru Açıklaması

Risk yönetimini; şirketlerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak önlemler bütünü olarak tanımlamak mümkündür.

3.
Denetçi, kendi görüşünden %95 emin olmak istiyorsa kabul edilebilir denetim riskini yüzde kaç belirleyecektir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerde hangisi bir iç denetim çalışmasının değerlendirilmesinde dikkate alınan hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" İç denetim faaliyetleriyle ilgili yasal düzenlemelerin kontrolünün sağlanması
Soru Açıklaması
5.

Risk kavramı açısından aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olamaz?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Risk kavramı açısından, kontrol riskini denetçi yapar ifadesi yanılış bir ifadedir.

6.
I. Örgüt Yapısındaki Konumu II. İç Denetim İşlevinin Kapsamı III. Teknik Yeterlilik IV. Mesleki Özen İç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde iç denetimin yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi/hangileri esas alınır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde iç denetimin aşağıda belirtilen özellikleri esas alınır:

• Örgüt Yapısındaki Konumu• İç Denetim işlevinin Kapsamı• Teknik Yeterlilik• Mesleki Özen

7.
Yönetim tarafından oluşturulan finansal raporların güvenilirliğini, yasalara ve kurallara uygunluğunu, faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlayan sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İç Kontrol
Soru Açıklaması
İç kontrol, yönetim tarafından oluşturulan finansal raporların güvenilirliğini, yasalara ve kurallara uygunluğunu, faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlayan bir süreçtir.
8.
SPK denetim standartlarına göre bir bağımsız denetim sözleşmesinin kapsamında asgari olarak yer alması gereken maddeler biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetimle ilgili olarak istenen bazı kayıt, doküman ve bilgilere erişim izni
Soru Açıklaması

Denetim ile ilgili olarak bazı belgelere değil tüm kayıt, doküman ve belgelere sınırsız erişim izni olmalıdır

9.
Bir örgütün tamamının veya bir biriminin faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığıyla ilgilenen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
10.

……….. bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygun düşmektedir?

 

Doğru Cevap: "A" İç denetim
Soru Açıklaması

İç Denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 4
11.

Aşağıdakilerden hangisi nitelik standartlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Dış Değerlendirmeler
Soru Açıklaması

Nitelik Standartları

1000 - Amaç, Yetki ve Sorumluluklar

1010 - iç Denetim Tanımının, Etik Kurallarının ve Standartların iç Denetim Yönetmeliğinde Tanınması

1100 - Bağımsızlık ve Objektiflik

1110 - Kurum içi Bağımsızlık

1111 - Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim

1120 - Bireysel Objektiflik

1130 - Bağımsızlık veya Objektifliğin Bozulması

1200 - Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat

1210 - Yeterlilik

1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat

1230 - Sürekli Mesleki Gelişim

1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri

1311 - iç Değerlendirmeler

1312 - Dış Değerlendirmeler

1320 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama

1321 - “Uluslararası iç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına Uygundur ”ibaresinin Kullanılması

1322 - Aykırılıkların Açıklanması

12.
Denetçinin işletmenin belirlemiş olduğu hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullandığı kaynakların birbirine oranını araştırarak bir sonuca ulaşılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Verimlilik denetimi
Soru Açıklaması
13.

Yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamak amacıyla kurulmuş olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
Soru Açıklaması

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere, 2 Kasım 2011 tarihinde, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. KGK’nın temel amacı; “yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalardan değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Rekabet gücünün azaltılması
Soru Açıklaması

Kurumsal risk yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalar; sürdürülebilir kârlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.

15.
Aşağıdaki Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarından hangisi “Çalışma Alanı Standartları” grubuna girer? 
Doğru Cevap: "C" Kanıt toplama 
Soru Açıklaması
16.
Hileli finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılmasını doğuran üç temel koşul bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hile üçgeni adı da verilen bu koşullarının üçünü de içermektedir?
Doğru Cevap: "E" baskı – fırsat – bahane
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol eylemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
Soru Açıklaması
18.

Denetimde önemlilik kavramı aşağıdakilerden hangisi için temel bir kavram değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Finansal bilginin raporlanması
Soru Açıklaması

Önemlilik kavramı; finansal bilginin tanınması, toplanması, sınıflanması ve sunumu için temel bir kavramdır.

19.
Bulma riskinin hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kabul edilebilir denetim riski / (doğal risk X kontrol riski)
Soru Açıklaması
20.

Ülkemizde denetime ilişkin meslek yasası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "D" 1989
Soru Açıklaması

Ülkemizde muhasebe mesleğinin önemli bir birikimi olmakla birlikte İngiltere’de 1870, Almanya’da 1886, ABD’de 1896, Fransa’da 1927, Hollanda’da 1895, İsviçre’de 1941, Arjantin’de 1945, Brezilya’da 1946, Meksika ve Hindistan’da 1949, Yunanistan’da 1950, Nijerya ve İtalya’da 1955 yıllarında çıkarılan meslek yasası; bizde ancak 1989 yılında çıkarılabilmiştir ve gecikmişliğine karşın çok önemli bir gelişmedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok