• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 3
1.
“----------- standartları, iç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve kişilerin özelliklerine yöneliktir. ----------- standartları, iç denetimin doğasını açıklar ve bu hizmetlerin performansını değerlendirmekte kullanılan kalite ölçütlerini sağlar.” İfadedeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Nitelik, Performans
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk evresidir?

Doğru Cevap: "A" Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması
Soru Açıklaması

Denetim süreci, genel olarak aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır:

  • Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması,
  • Kontrol testleri ve tözel testlerin uygulanması,
  • Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi,
  • Denetim çalışmasının tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması

Bu bağlamda ilk aşama ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulmasıdır.

3.

İşletmelerin zayıf, etkisiz kontrolleri, dürüstlük ve etik değerlere bağlılığının olmayışı, varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran hangi koşulla ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat
Soru Açıklaması

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. İşletmelerin zayıf, etkisiz kontrolleri ve dürüstlük ve etik değerlere bağlılığın olmayışı hileli finansal raporlama ve varlıkların kötüye kullanılması için fırsat oluşturmaktadır.

4.
Uluslararası alanda kabul gören denetim standartlarının belirlenmesi konusunda dünyadaki en yetkin ve etkili kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
Soru Açıklaması
5.
Önemlilik yaklaşımı, İşlem döngüsü yaklaşımı, Sistematik yaklaşım, Hesapsal yaklaşım, Risk temelli yaklaşım kavramları aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 
Doğru Cevap: "C" Denetim sürecinde kullanılan yaklaşımları 
Soru Açıklaması
6.

Son yıllarda denetçiler arasında çalışma kağıtları yerine “denetimin belgelenmesi” teriminin kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çalışma kağıtları dosyasının artık kağıt değil bilgisayardaki dosyalar şeklinde olması
Soru Açıklaması

Son yıllarda denetçiler arasında çalışma kağıtları yerine “denetimin belgelenmesi” terimi kullanılmaktadır. Bunun nedeni, birçok çalışma kağıdı dosyasının artık kağıt değil, bilgisayardaki dosyalar şeklinde olmasıdır. 

7.
Bir denetçi denetleme yaptığı bir kuruma dair çalışma kağıtlarını sınıflandırmak istediğinde aşağıdaki belgelerden hangisi sürekli dosya belgeleri olarak dosyalanır?
Doğru Cevap: "C" Şirket tüzüğü
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki çalışma kağıtlarından hangisi cari dosyada saklanır?

Doğru Cevap: "D" Personelin görevlendirilmesi
Soru Açıklaması

Personelin görevlendirilmesine ilişkin çalışma kağıdı cari dosyada saklanır, diğer şıklarda sayılan işlemlere ilişkin çalışma kağıtları sürekli dosyada saklanır. Sorunun doğru yanıtı "D" seçeneğidir.

9.
Bir örgütün tamamının veya bir biriminin faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışıp çalışmadığıyla ilgilenen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
10.

Denetim risk modeline göre bulma riskini veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bulma Riski= Denetim riski/Kontrol riski*Doğal risk
Soru Açıklaması

Bulma riski, denetim riskinin kontrol riski ile doğal risk çarpımına bölünmesiyle bulunmaktadır. Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 3
11.

Denetçiye işletmeyle ilgili farkında olmadığı hususları ortaya çıkarması ve diğer denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını belirlemesinde yardımcı olan tekniklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Analitik inceleme teknikleri
Soru Açıklaması

Analitik inceleme teknikleri; denetçiye işletmeyle ilgili farkında olmadığı hususları ortaya çıkarması ve diğer denetim tekniklerinin yapısını, zamanlamasını ve kapsamını belirlemesinde yardımcı olur.

12.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç kontrollerinin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinde denetçinin uyguladığı aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Firma ile ilgili ön araştırma yapılması
Soru Açıklaması
13.

COSO' ya göre iç kontrol, kapsam itibariyle birbiriyle ilişkili kaç bileşenden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

COSO' ya göre iç kontrol kapsam itibariyle birbiriyle ilişkili; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izleme olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır. Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

14.
“................., işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini, mali raporlama sisteminin güvenilirliğini, yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından dolayı bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" İç Kontrol
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında kritik önemi olan konulardan biri değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Kabul edilemez denetim riskinin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Bir denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında kritik önemi olan birkaç önemli konu bulunmaktadır. Aşağıda sıralanan bu konular, izleyen bölümde başlıklar hâlinde açıklanmıştır: Müşterinin kabulü ve ön planlama, müşteri işletmenin ve iş kolunun anlaşılması, işletme riskini değerlendirme, analitik incelemeler yoluyla ön incelemeler, önemliliğin belirlenmesi, kabul edilebilir denetim riski ve doğal riskin değerlendirilmesi, iç kontrollerin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi, hile riskinin değerlendirilmesi için bilgi toplanması, genel denetim planı ve denetim programının oluşturulması

16.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Raporlama
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bağımsızlık
Soru Açıklaması
18.

İç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığı olarak adlandırılan risk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Doğal risk
Soru Açıklaması

Doğal Risk

Doğal risk, iç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunu’yla iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir? 

Doğru Cevap: "D" performans denetimi yapmak 
Soru Açıklaması
20.
Denetçiler, finansal tablo düzeyinde belirledikleri önemlilikten (ilk önemlilik belirlemesinden) hareketle hesap kalanları düzeyinde önemlilik tutarlarını; yani kabul edilebilir yanlışlık tutarlarını belirlerken farklı yaklaşımlar kullanabilirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtılmasında kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yüzde Yaklaşımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler