• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 20

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 20
1.

 İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İç Kontrol
Soru Açıklaması

İç kontrol, ‘ İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.’

2.

Kanıtın güvenilirliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Etkin olmayan bir iç kontrol yapısında yaratılan kanıtlar, etkin bir iç kontrol yapısında elde edilen kanıtlardan daha güvenilirdir.
Soru Açıklaması

Kanıtın güvenilirliği ile ilgili diğer seçenekler doğru iken "E" seçeneği yanlıştır. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğidir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Denetim kanıtları 
Soru Açıklaması
4.

Denetim türlerinden biri olan uygunluk denetiminde ölçütlere temel olan öge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bölümlerce uyulması gereken kurallar
Soru Açıklaması

İşletme yönetimi; konmuş bu politikalara, kurallara, yordamlara örgüt bölümlerince uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla denetim yapılmasını isteyebilir. Denetçi için bölümlerce uyulması gerekli bu kurallar, ölçütlerdir; bölümlerin bu ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi tarafından belirlenmesi uygunluk denetimidir. Bu süreçte ölçütleri oluşturan temel öge ise Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir.  Doğru cevap B'dir.

5.
“İç denetim; kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik ------------ ve ------------ bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olur.” İfadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Sistemli, Disiplinli
Soru Açıklaması
6.
“Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi” şeklinde tanımlanan iç denetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvence Hizmetleri
Soru Açıklaması
7.
Denetimde önemlilik kavramı ile ilgili olarak aşağıda söylenmiş ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Önemliliğin hangi faktörlere göre belirleneceği denetim standartlarıyla açıklanmıştır.
Soru Açıklaması
8.
1- Risk değerlendirme 2- Kontrol testleri 3- İşlemlere ilişkin tözel testler 4- Analitik yöntemler 5- Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri, genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçilerin, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için kullandıkları denetim testleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" 1-2-3-4 ve 5
Soru Açıklaması
1- Risk değerlendirme 2- Kontrol testleri 3- İşlemlere ilişkin tözel testler 4- Analitik yöntemler 5- Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi Yukarıda verilenlerin tümü, genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçilerin, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için kullandıkları denetim testleri arasında yer alır.
9.
Sermaye Piyasası Kurulu denetim standartlarına göre, bir denetim ekibi en az kaç kişiden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
10.
“Bir denetim şirketine bağlı olarak veya kendi başına denetim hizmeti veren kişidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Dış Denetçi
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 20
11.

İşletme faaliyetlerinin kim tarafından, nasıl ve ne zaman yapıldığının anlaşılmasına yönelik kanıt elde etme yordamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gözlem
Soru Açıklaması

Soruda geçen tanım gözlem yordamına aittir. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi SPK denetim standartlarına göre bir bağımsız denetim sözleşmesinin kapsamında asgari olarak yer alması gereken maddelerden biri değildir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Denetimden sorumlu ekibin unvanları, öngörülen çalışma süreleri ve her biri için uygun görülen ücret tutarı yer almaz.
Soru Açıklaması
13.
I. Müşterinin Kabulü II. Denetim Stratejisi ve Planlama III. Kontrol Testleri ve Tözel Testler IV. Analitik İnceleme Teknikleri V. Denetim Çalışmalarının Birleştirilmesi VI. Raporlama Yukarıda yer alan denetim süreci aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" I - II - III - IV - V - VI
Soru Açıklaması
14.

Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade eden kurumsal yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sorumluluk
Soru Açıklaması

Sorumluluk şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade eden kurumsal yönetim ilkesidir.

15.
 • I- Önemlilik yaklaşımı
 • II- Sistem temelli yaklaşım,
 • III- Doğrudan inceleme yaklaşımı
 • Yukarıdakilerden hangileri denetim sürecinde en sık kullanılan denetim yaklaşımlarındandır?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Verilen tüm maddeler en sık kullanılan denetim yaklaşımlarıdır, bunlara ilaveten denetim İşlem döngüsü yaklaşımı ve risk temelli yaklaşımlarda mevcuttur

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Risklerin fırsata dönüştürülmesi
  Soru Açıklaması

  Risklerin fırsata dönüştürülmesi diye bir aşama söz konusu değildir. Doğru cevap E'dir.

  17.
  I- Finansal Tabloların denetimiII- Uygunluk denetimiIII- Faaliyet denetimiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "denetim türleri" kapsamındadır?
  Doğru Cevap: "C" I- II ve III
  Soru Açıklaması
  18.

  İç kontrollerin sürekli bir şekilde iyileştirilmesini sağlayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" İzleme
  Soru Açıklaması

  İç kontrollerin sürekli bir şekilde iyileştirilmesini sağlayan bileşen izleme bşr diğer ismiyle gözlemleme bileşenidir.

  19.
  SPK denetim standartları gereği bir denetimde bulunan ekip en az kaç kişiden oluşmalıdır?
  Doğru Cevap: "A" Üç asil, üç yedek
  Soru Açıklaması

  SPK denetim standartları gereği denetim üç asil üç yedek olmak üzere altı kişiden oluşur

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların uygun sunulmasına ilişkin bir şart değildir?

  Doğru Cevap: "A" finansal tablolarda önemli önemsiz  her bilgi sunulmalı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok