• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarından genel standartlar grubu içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık standardı
Soru Açıklaması

Bağımsızlık standardı genel standartlar içerisinde yer almaktadır. Diğer şıklarda belirtilen standartlar genel standartlar grubuna dahil değildir. Sorunun doğru seçeneği "B" şıkkıdır.

2.

Bir denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında aşağıdakilerden hangisi kritik önemi olan konulardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" İşletme riskini değerlendirmek
Soru Açıklaması

İşletme riskini değerlendirmek, denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında  kritik öneme sahip konulardan birisidir. Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

3.

“Kaynak yönetimi” performans standartlarından hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 2030
Soru Açıklaması

2030 – Kaynak yönetimi olarak belirlenmiştir

4.
Hem finansal olan hem de finansal olmayan bilgi arasındaki ilişkinin analizi yoluyla finansal bilginin değerlendirilmesi şeklinde tanımlanan denetim kanıtı elde etme yordamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Analitik yordam
Soru Açıklaması
5.
“Birleştirilen kanıtlar onaylandıktan sonra sorumlu ortak; önemlilik, birleştirilmiş kanıtlar, doğal risk, kontrol riski, hile riski gibi hususları dikkate alarak bütün denetim amaçlarını tatmin edecek şekilde denetim ………… hazırlar ya da mevcut …………. gerekli değişiklikleri yapar” ifadesinde aşağıdakilerden hangileri boşluk bırakılan yerleri en iyi şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Programını-programda
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin bileşenlerinden “Kontrol ortamı” başlığı altında yer almaz? 

 

Doğru Cevap: "C" Görevlerin Uygun Şekilde Ayrımlanması
Soru Açıklaması

Görevlerin Uygun Şekilde Ayrımlanması, “Kontrol Eylemleri” başlığı altında yer almaktadır. 

7.
İç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığı olarak tanımlanan risk kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğal risk
Soru Açıklaması
8.

Alınan riskleri tanımlayan, yönetim kararlarının uygulandığını garanti eden politikalar ve bu politikaları uygulayanlar tarafından geliştirilen yordamlardan oluşan İç Kontrol bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kontrol eylemleri
Soru Açıklaması

Kontrol eylemleri

9.
Danışmanlık hizmeti veren iç denetçilerin nesnelliğini muhafaza etmesi için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" İç denetçi idari sorumluluk üstlenmemelidir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin temel amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Kurumun faaliyetini geliştirmek ve onlara değer katmak
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 2
11.

Bağımsız bir denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi; kaç yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse değiştirilir?

Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması

Bağımsız bir denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi; yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.

12.
Denetçi tarafından gelecekte ortaya çıkma olasılığı olan önemli bir belirsizliğin olup olmadığının incelendiği, bilanço tarihinden sonra meydana gelmiş ve işletmeyi büyük ölçüde etkileyecek işlemlerin olup olmadığının incelendiği, işletme yönetiminden finansal tabloların doğruluğu konusunda beyan mektubu alındığı denetim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Denetimin tamamlanması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Risk iştahının belirlenmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kabul edilebilirlik
Soru Açıklaması
15.
Hata ve hile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Etkili bir iç kontrol sistemi ile hata da hile de hemen ortaya çıkarılır
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, muhasebe sisteminden elde edilen esas muhasebe kanıtları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sözleşmeler
Soru Açıklaması
e
17.

Bağımsız bir denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi; yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse o denetçi en az KAÇ YIL için değiştirilir?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

En az iki yıl için değiştirilir.

18.
Ülkemizde muhasebe mesleği mensuplarının uyması ve sahip çıkması gereken kurallar ile ilgili yasa ilk ne zaman çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1989
Soru Açıklaması
Ülkemizde meslek yasası 1989 yılında çıkarılabilmiştir ve gecikmişliğine karşın çok önemli bir gelişmedir. Türkiye’de 13 Haziran 1989 tarihinde 20194 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Yasasıyla meslek mensuplarının uyması ve sahip çıkması gereken kurallar düzenlenmiştir.
19.

“Bazı ön çalışmalar neticesinde denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yapmak suretiyle müşteriyle…………yapılmasına ya da önceki ………devamına karar verir” ifadesinde aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Sözleşme-sözleşmenin
Soru Açıklaması

Ön çalışmalar neticesinde denetim şirketi bir risk değerlendirmesi yaparak müşteriyle sözleşme yapılmasına ya da sözleşmenin devamına karar verir.

20.
İç denetim faaliyetinin iki temel işlevi aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Güvence ve Danışmanlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler