• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 17
1.

Aşağıdaki dallardan hangisinden lisans seviyesinde mezun olanlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olamazlar?

Doğru Cevap: "E" Uluslararası Ticaret
Soru Açıklaması

Uluslararası Ticaret dalından lisans seviyesinde mezun olanlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olamazlar. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğidir. Diğer şıklarda belirtilen alanlardan mezun olanlar ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmektedirler.

2.
“İşletmenin kasada nakit olarak belirli bir miktar parayı bulundurması, kural olarak benimsenmiş olabilir. Bunun amacı, günlük gereksinimin dışındaki nakdin bankaya aktarılarak değerlendirilmesi ve hırsızlık, dolandırıcılık gibi risklerin azaltılmasıdır.” Uygunluk denetimine göre bu durum nasıl değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin koymuş olduğu bu kurala uyulup uyulmadığı denetçi tarafından belirlenir
Soru Açıklaması
Uygunluk denetiminden elde edilen sonuçlar, denetçi için finansal tabloların denetiminde de yol gösterici olacaktır. Denetçi, örgüt bölümlerinin kurallardan uzaklaşmasının finansal tablolara bir sorun olarak yansıyabileceğini ya da kurallara uygun hareket edilmesinin finansal tabloların doğruluğunu güçlendirecek bir yansıması olacağını düşünerek denetimini planlayacaktır. Bu yüzden doğru cevap E seçeneğidir.
3.
“Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İç Denetim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi COSO iç kontrol modeline göre iç kontrolün bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Değerleme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili temel düzenleme ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yanlılık
Soru Açıklaması

Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler, dört temel ilkeye odaklanmaktadır: Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk.

6.

Denetlenmekte olan bilginin kabul edilen ölçütlere uygunluk içinde olup olmadığının belirlenmesi için denetçi tarafından nesnel olarak elde edilerek değerlenen uygun ve yeterli bilgiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Kanıt
Soru Açıklaması

Kanıt

7.
Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kritik Yöntem
Soru Açıklaması
8.
“............................., iç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlılığıdır.” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Doğal Risk
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimin sağladığı faydalardan bir değildir?
Doğru Cevap: "B" Gelir dalgalanmalarının artması
Soru Açıklaması

Risk değerlendirmesi ile gelir dalgalanmaları minimize edilir.Dolayısıyla gelir dalgalanmalarının artması risk yönetiminin getirdiği faydalardan biri değildir. Doğru cevap B'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçiler, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için  kullanılan denetim testlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşlemlere ilişkin sözel testler
Soru Açıklaması

Genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçiler, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için aşağıda belirtilen beş tür denetim testi kullanırlar.

 • Risk değerlendirme
 • Kontrol testleri
 • İşlemlere ilişkin tözel testler
 • Analitik yöntemler
 • Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
 • logo
  Denetim
  Ara Sınav - Deneme 17
  11.
  Bulma riski, örnekleme ile ilgili veya örnekleme dışı belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bulma riskinin ortaya çıkmasında örnekleme dışı nedenlerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Denetçinin bir hesap kalanı veya işlem sınıfının tamamını inceleyememesi
  Soru Açıklaması
  12.

  İşletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından etkilenen, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili yasalara uygunluk şeklinde belirtilen işletme amaçlarını başarmak üzere makul bir güvence sağlamak için tasarlanan sürece ne denir?

  Doğru Cevap: "B" İç kontrol
  Soru Açıklaması

  Soruda geçen tanım iç kontrole aittir. Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili temel düzenleme ilkelerinden biri değildir?

   

  Doğru Cevap: "C" Nesnellik
  Soru Açıklaması

  Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler, dört temel ilkeye odaklanmaktadır: Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk.

  14.
  “Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi” ifadesi aşağıdaki hizmet tiplerinden hangisini tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Güvence hizmetleri
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi günümüzde etkin bir risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Risklerin ortadan kaldırılması
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtlarından değildir?
  Doğru Cevap: "D" Çekler faturalar
  Soru Açıklaması
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin özelliklerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C"  Bağımsız bir meslek mensubu tarafından yapılması 
  Soru Açıklaması
  18.

  Denetim amaçlarıyla bağlantılı olarak gösterilen tözel testleri genel olarak kaç grupta toplayabiliriz?

   

  Doğru Cevap: "C" 3
  Soru Açıklaması

  Denetim amaçlarıyla bağlantılı olarak gösterilen tözel testleri genel olarak üç grupta toplayabiliriz. Bunlar: İşlemlere ilişkin tözel testler, analitik yöntemler, hesap kalanlarının detaylı incelenmesidir.

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi önemlilik eşiğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "B" Bileşik yöntem
  Soru Açıklaması

  Önemlilik eşiğinin belirlenmesinde basit, aralık, karışık ve formül yöntemleri kullanılmaktadır. Bileşik yöntem adı altında bir yöntem yoktur. Sorunun doğru yanıtı "B" seçeneğidir.

  20.

  Denetçinin Önemliliği belirlemesinde yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Denetçinin her denetimde önemlilik yargısında bulunması gerekli değildir.
  Soru Açıklaması

  Denetçinin her denetimde önemlilik yargısında bulunması gerekli değildir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler