• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 16
1.

Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek II Denetim maliyetlerini makul bir seviyede tutabilmek III Müşteriyle sorun yaratacak yanlış anlaşılmaları önlemek IV Belirli denetim yordamlarını uygulamadan denetimi gerçekleştirmek

Denetimin planlı bir şekilde yürütülmesi temel olarak hangi faydayı/faydaları yaratır?

Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması

I-II-III

2.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim standartlarını hazırlarken göz önünde bulundurulan hedeflerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İç denetimin maliyetini olabildiğince düşürmek
Soru Açıklaması
3.
Denetçi, aşağıda verilen denetimin hangi aşamalarında önemliliği dikkate almalıdır? 1-Planlama aşaması,2-Denetim aşaması,3-Denetimin tamamlanma aşaması.
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
Denetçi, aşağıda verilen bütün aşamalarında önemliliği dikkate almalıdır. 1-Planlama aşaması, 2-Denetim aşaması, 3-Denetimin tamamlanma aşaması.
4.
Denetçinin, denetim tekniklerinden “Yeniden Hesaplama”yı kullanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Belgelerin ve kayıtların aritmetik doğruluklarını araştırmak 
Soru Açıklaması
5.
Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı aşağıdakilerdenhangisi tarafından belirlenir?
Doğru Cevap: "A" İç Denetçi
Soru Açıklaması
6.
Denetçinin, denetlediği işletme ile yakınlığının olmamasını gerektiren standart hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bağımsızlık standardı 
Soru Açıklaması
7.

Denetçinin, finansal tablolarda bulunabileceğine; ancak finansal tablo kullanıcılarının kararlarını ve davranışlarını önemli ölçüde etkilemeyeceğine inandığı hata ve düzensizliklerin maksimum tutarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Önemlilik eşiği
Soru Açıklaması

Önemlilik eşiği

8.
Denetçinin, üçüncü kişilere yazacağı mektuplarla, işletmenin sisteminde simetrik olarak yer alan bilgileri istemesi ne tür bir kanıt toplama tekniğidir? 
Doğru Cevap: "D" Doğrulama 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetimi Kanunu'yla iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Harcama yetki ve sınırlılıklarını belirlemek
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi COSO’ya göre iç kontrol, kapsam itibarıyla birbiriyle ilişkili  bileşenden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" inceleme
Soru Açıklaması

COSO’ya göre iç kontrol, kapsam itibarıyla birbiriyle ilişkili beş bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izleme (gözlemleme)’dir.

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 16
11.

Kontrol testleri, elle ya da otomasyona dayalı olarak yapılan yöntemlerden oluşur. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Kontrolleri yürüten personelin öznel davranması
Soru Açıklaması

Kontrol testleri, elle ya da otomasyona dayalı olarak yapılan su yöntemlerden oluşur; Kontrolleri yürüten personelle görüşme yapılması, belge kayıt ve raporların incelenmesi, kontrollerin ilgili olduğu faaliyetin gözlemlenmesi, seçilmiş kontrollerle ilgili uygulamanın başından sonuna kadar aynen yapılmasıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangileri denetim alanında kurulmuş kurum, kuruluş ya da örgütler arasındadır?

I. Denetim Standartları Uygulama Komitesi (ASEC)

II. Denetim Uygulama Komitesi (APC)

III. İç Denetçiler Birliği

IV. Uluslararası Denetim Uygulama Komitesi (IAPC)

Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

O¨zellikle ABD’de ve kıta Avrupa’sında muhasebe mesleğinin gelişimi ve örgütlen- mesiyle birlikte denetim alanında örgütlenme açısından önemli gelişmeler olmuştur. ABD’de Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği (AICPA) bünyesinde kurulan Denetim Standartları Uygulama Komitesi (ASEC) tarafından denetim standartları ve tebliğleri sürekli oluşturulmakta ve yayımlanmaktadır. Yine İç Denetçiler Birliği, iç denetime ilişkin standartlar geliştiren bir işleve sahiptir. İngiltere ise denetim mesleğinin doğduğu ülke olarak kabul edilmektedir ve muhasebe mesleğini örgütleyen altı ayrı bağımsız kuruluş Denetim Uygulama Komitesini (APC) kurmuşlardır. Fransa; muhasebe ve denetim çalışmalarında, mesleği geliştirme ve örgütlenme açısından önde gelen bir ülkedir. U¨lkelere ilişkin örnekler çoğaltılabilir. Ayrıca denetim alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar da bulunmaktadır. Uluslararası Denetim Uygulama Komitesi (IAPC) örnek olarak gösterilebilir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetişim İlkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dürüstlük
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi güvence hizmetleri kapsamındaki faaliyet örneklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Mevzuat ve düzenlemelere uymak
Soru Açıklaması
15.

Bir denetçinin önemlilik uygulamasında öncelikle ilk belirlemesi gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "E" Önemlilik eşiği
Soru Açıklaması

Bir denetçinin önemlilik uygulamasında ilk tesbit etmesi gereken unsur önemlilik beşiğidir

16.

Aşağıdakilerden hangisi hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Finansal tablolarda sunulan yanlış bir bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi
Soru Açıklaması

Finansal tablolarda sunulan yanlış bir bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi, hata ve hilelerden kaynaklanan yanlış beyanların oluş nedenlerinden birisi değildir. Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

17.
İlk önemlilik belirlemesi, hangi düzeyinde yapılır?
Doğru Cevap: "B" Finansal tablo
Soru Açıklaması

İlk önemlilik belirlemesi, finansal tablo düzeyinde yapılır. Doğru yanıt B'dir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi denetim standartlarında yönetimin savlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Raporlama
Soru Açıklaması

Yönetimin savları; işlem sınıflarına, hesap kalanlarına, sunum ve açıklamalara ilişkindir. Denetim standartlarında yönetimin savları beş grupta toplanır. Bunlar; var olma ve meydana gelme, tamlık, haklar ve yükümlülükler, değerleme ve dağıtım ile sunum ve açıklamadır. Doğru yanıt A'dır.

19.
Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" YMM'ler defter tutamaz ancak tasdik yetkisine sahiptirler.
Soru Açıklaması
20.

 "Kurumsal Yönetim" açısından bakıldığında, İç Denetimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir rolü yoktur?

Doğru Cevap: "B" Yazılımların hazırlanması
Soru Açıklaması

Yazılımların hazırlanması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler