• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sistematiklik
Soru Açıklaması
2.
İlk önemlilik belirlemesi hangi düzeyde yapılır?
Doğru Cevap: "A" Finansal tablo
Soru Açıklaması
Finansal tablo
3.

Aşağıdakilerden hangisi finansal denetim sonrası muhasebe bilgisinin özetlendiği tablolardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Uygunluk raporu
Soru Açıklaması

Bilindiği gibi muhasebe sürecinde işletme ile ilgili finansal nitelikli işlemlerin tanımlanması, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve bunların özetlenmesi; muhasebenin birinci işlevini oluşturmaktadır. Bu sürecin sonunda elde edilen çıktılar; muhasebe bilgisinin özetlendiği temel finansal tablolar olan bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz kaynaklarda değişim tablosudur.

4.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol eylemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları
Soru Açıklaması
5.
“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetçi özel işletmelerde, ortaklıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda görevli olarak yani o işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan denetçilerdir.'' İç denetçileri diğer denetçilerden ayıran en belirgin fark aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Denetlediği işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapması
Soru Açıklaması

İç denetçi, yönetim adına denetim yaparak konmuş ölçütlere ve bu ölçütleri temel alan yordamlara işletme tarafından uyulup uyulmadığını düzenli olarak gözden geçirir. Büyük işletmelerde iç denetim fonksiyonu, geniş biçimde örgütlenmiş bir müdürlük olarak yer alabilir ve çok önemli bir görevdir. Bir işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan denetçiler; iç denetçi olarak tanımlanırlar. İç denetçiyi diğer denetçilerden ayıran en belirgin özelliği bu olduğu için doğru seçenek D şıkkıdır.

6.
1- Müşteriyle olan ilişkinin ve bağımsız denetim çalışmasının devamına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,2- Bağımsızlığı da içeren etik gerekliliklere uyumun ölçülüp değerlendirilmesi,3- Denetim çalışmasının koşullarında müşteriyle mutabakata varılması.Yukarıda verilenlerden hangileri uluslararası denetim standartlarına göre denetçinin bağımsız denetim çalışmasının başlangıcında yapması gerekenler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" 1-2 ve 3
Soru Açıklaması
Uluslararası denetim standartlarına göre denetçinin bağımsız denetim çalışmasının başlangıcında yapması gerekenler şu şekildedir: • Müşteriyle olan ilişkinin ve bağımsız denetim çalışmasının devamına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, • Bağımsızlığı da içeren etik gerekliliklere uyumun ölçülüp değerlendirilmesi, • Denetim çalışmasının koşullarında müşteriyle mutabakata varılması.
7.

Güvence faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Güvence sağlama işlevi, aslında denetim faaliyetinin en yeni ve modern olarak nitelendirilebilecek işlevidir.
 • Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı, iç denetçi tarafından belirlenir.
 • Güvence hizmetlerinin; süreç sahibi, iç denetçi ve kullanıcı olmak üzere genellikle üç tarafı vardır.
 • Bilgi sistemleri güvenliğine ve özen denetimine yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.
 • Doğru Cevap: "D" ii-iii-iv
  Soru Açıklaması

  Güvence sağlama işlevi, aslında denetim faaliyetinin en klasik olarak nitelendirilebilecek işlevidir.  Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı, iç denetçi tarafından belirlenir.  Güvence hizmetlerinin; süreç sahibi, iç denetçi ve kullanıcı olmak üzere genellikle üç tarafı vardır.  Bilgi sistemleri güvenliğine ve özen denetimine yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.

  8.
  1- İşletme yönetiminde etkili olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü, 2- Denetim ekibinin işlerin yapılması bakımından yeterliliği, gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı, 3- Denetim kuruluşu ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uluslararası denetim standardı ISA 200’e göre, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçları yazılı hâle getirmekle yükümlü olan sorumlu ortak baş denetçinin dikkate aldığı hususlar arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "B" 1-2 ve 3
  Soru Açıklaması
  Verilenlerin tümü uluslararası denetim standardı ISA 200’e göre, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçları yazılı hâle getirmekle yükümlü olan sorumlu ortak baş denetçinin dikkate aldığı hususlar arasında yer alır. Doğru cevap: 1-2 ve 3 olacaktır.
  9.

  Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde (UMUÇ) Kuvvetle tavsiye edilen rehberde yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Uygulama rehberleri
  Soru Açıklaması

  Uygulama rehberleri Mesleki Uygulama Çerçevesi’nde (UMUÇ) Kuvvetle tavsiye edilen rehberde, diğerleri ise zorunlu rehberde yer alır.

  10.
  İç denetimde güvence hizmetlerinin tarafları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Süreç sahibi, iç denetçi, kullanıcı
  Soru Açıklaması
  logo
  Denetim
  Ara Sınav - Deneme 15
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin şirketlere sağladığı başlıca faydalar arasında yer almamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Gelir dalgalanmalarının yükselmesi
  Soru Açıklaması
  12.
  1- Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek, 2- Denetim maliyetlerini makul bir seviyede tutabilmek, 3- Müşteriyle sorun yaratacak yanlış anlaşılmaları önlemek. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri denetimin planlı şekilde yürütülmesinin temel nedenleri arasında yer alır?
  Doğru Cevap: "D" 1-2-3
  Soru Açıklaması
  Denetimin planlı şekilde yürütülmesinin sayısız faydası olmakla birlikte temelde üç önemli nedeni vardır (Arens vd. 2010:142): • Koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek, • Denetim maliyetlerini makul bir seviyede tutabilmek, • Müşteriyle sorun yaratacak yanlış anlaşılmaları önlemek.
  13.

  Yönetimin vadesi bir yılın altına inen borçları kısa vadeli borç olarak gösterdiğini iddia etmesi hangi sav ile ilgilidir?

  Doğru Cevap: "D" Sunum ve açıklama
  Soru Açıklaması

  Sunum ve açıklama ile ilgili olarak yönetimin savları; finansal tablo unsurlarının uygun şekilde sınıflandırıldığı, tanımlandığı ve tam olarak açıklandığına ilişkindir. Örneğin yönetim, vadesi bir yılın altına inen borçları kısa vadeli borç olarak gösterdiğini iddia eder.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların içerdiği yanlış beyanların oluş sebeplerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi
  Soru Açıklaması
  Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamaları arasında yer almaz? 

   

  Doğru Cevap: "E" Denetimin gerçekleştirilmesi
  Soru Açıklaması

  Denetimin gerçekleştirilmesi denetim sürecinin aşamaları arasında yer almaz.

  16.

  Aşağıdakilerden hangileri denetimin türleri arasında sayılabilir?

  I. Finansal tabloların denetimi

  II. Uygunluk denetimi

  III. Faaliyet denetimi

  Doğru Cevap: "E" I-II-III
  Soru Açıklaması

  Denetimin türleri: Finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi.

  17.

  Doğal riski etkileyen birçok faktör olmakla birlikte dikkate alınması gerekenler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   

  Doğru Cevap: "A" Tahmin gerekliliği - Dışsal faktörlere duyarlılık - İşletmenin içinde bulunduğu sektörün özellikleri
  Soru Açıklaması

  Doğal riski etkileyen birçok faktör olmakla birlikte dikkate alınması gerekenler şunlardır; Tahmin gerekliliği - Dışsal faktörlere duyarlılık - İşletmenin içinde bulunduğu sektörün özellikleridir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi denetim standartlarında yönetimin savlarından biri değildir?

   

  Doğru Cevap: "A" Raporlama
  Soru Açıklaması

  Yönetimin savları; işlem sınıflarına, hesap kalanlarına, sunum ve açıklamalara ilişkindir. Denetim standartlarında yönetimin savları beş grupta toplanır. Var olma ve meydana gelme, tamlık, haklar ve yükümlülükler, değerleme ve dağıtım, sunum ve açıklamadır.

  19.

  Yeminli Mali Müşavirlerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları kanunla yasaktır?

  Doğru Cevap: "A" Muhasebe defteri tutmak
  Soru Açıklaması

  İkinci ayrımda yer alan yeminli mali müşavirler (YMM), muhasebe defteri tutamaz ve muhasebe bürosu açamazlar. Ayrıca muhasebe bürolarına da ortak olmaları yasaktır.

  20.

  SPK denetim standartları, bir denetim ekibinin en az kaç kişiden oluşmasını öngörür?

   

   

  Doğru Cevap: "B" 6
  Soru Açıklaması

  SPK denetim standartları, bir denetim ekibinin üç asil, üç yedek şeklinde en az altı kişiden oluşmasını öngörmüştür.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler