• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesiyle kamuda iç denetçi olarak atanacakların taşıması gereken koşullardan biri değildir?

 

Doğru Cevap: "D" Belirlenen alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
Soru Açıklaması

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak gerekir. Yüksek lisans eğitimiyle ilgili bir koşul yoktur

2.

Bağımsız denetimin;İşletme yönetimi, İç denetim, İç kontrol ilişkisini aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğru olarak vermektedir?

I İç Denetim

II İşletme yönetimi

III İç Kontrol

a Değerleme

b İşbirliği

c Raporlama

Doğru Cevap: "D" Ib - IIc - IIIa
Soru Açıklaması

Ib - IIc - IIIa

3.

Aşağıdakilerden hangisi denetçinin niteliğini belirleyen genel kabul görmüş denetim standartlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Bağımsızlık standardı
Soru Açıklaması

Denetçinin niteliğini belirleyen genel kabul görmüş denetim standartları genel standartlardır.  Kanıt toplama standardı ve Planlama ve yardımcıların gözlenmesi standardı  çalışma alanı standartları grubunda yer alan staandartlardır.  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin uygulanmasında tutarlılık standardı ve Görüş bildirme standardı ise raporlama standartları grubunda yer almaktadır.  Soruda yer alan denetçinin niteliğini belirleyen genel kabul görmüş denetim standartları genel standartlardır. Bağımsızlık standardı genel standartlar drubunda yer almaktadır.  Buna göre doğru cevap A'dır. 

4.
Şirketlerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak önlemler bütünü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Risk yönetimi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtı elde etme yordamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çapraz Sorgu
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Denetçinin raporunu hazırlarken göz önünde tutması gereken dört standarttan bir değildir?

Doğru Cevap: "E" mesleki özen standardı
Soru Açıklaması

Denetçinin raporunu hazırlarken göz önünde tutması gereken dört standart bulunmaktadır:

 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı,
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık (değişmezlik) standardı,
 • Açıklama standardı,
 • Görüş bildirme standardı
 • 7.

  Aşağıdakilerden hangisi İlgili taraflara sunulmuş geniş içerikli bilgilerin bu tabloların düzenlenme ilkelerine ve amacına uygun olarak konmuş ölçütlerle uyumlu olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetimdir?

  Doğru Cevap: "A" Finansal Tabloların Denetimi
  Soru Açıklaması

  Finansal tabloların denetiminin amacı, ilgili taraflara sunulmuş geniş içerikli bilgilerin bu tabloların düzenlenme ilkelerine ve amacına uygun olarak konmuş ölçütlerle uyumlu olup olmadığını belirlemektir.

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin temel ilkelerinden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Risk yönetimi
  Soru Açıklaması

  Risk yönetimi kurumsal yönetimin temel ilkeleri arasında yer almamaktadır. Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğinde verilmiştir.

  9.

  Denetim amaçlarından kayıtların doğruluğu, yönetimin savlarından hangisi ile ilgilidir?

  Doğru Cevap: "B" Değerleme ve dağıtım
  Soru Açıklaması

  Kayıtların doğruluğu amacı, değerleme ve dağıtım savı ile ilgilidir. Denetçi; bu amaca ulaşmak için günlük defter toplamlarının, defteri kebir ile yardımcı defter hesaplarının borç ve alacak tarafları toplamlarının doğruluğunu araştırır. Örneğin alacaklar hesabı için yardımcı defter mizanı çıkarılır ve ana hesapla karşılaştırılması yapılır. Mizanın borç kolonu toplamı, alacaklar hesabının borç taraf toplamına; mizanın alacak kolonu toplamı, alacaklar hesabının alacak taraf toplamına eşit olmalıdır.

  10.
  Aşağıdakilerden hangisi tözel testlerdendir?
  Doğru Cevap: "D" Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
  Soru Açıklaması

  İşlemlere ilişkin tözel testler ve Analitik yöntemler ile birlikte hesap kalanlarının detaylı incelenmesi tözel testlerdendir diğer şıklar ise kontrol testlerindendir.

  logo
  Denetim
  Ara Sınav - Deneme 12
  11.

  İç denetim standartlarının amaçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Standartlar danışmanlık hizmetlerinin artırılmasına, güvence hizmetlerinin azaltılmasına yöneliktir.
 • İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlarlar.
 • Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmaya çalışırlar.
 • Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmayı amaçlarlar.
 • Doğru Cevap: "D" ii-iii-iv
  Soru Açıklaması

  İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlarlar.Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve oluşturmaya çalışırlar.  Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmayı amaçlarlar.  İç denetim performansının değerlendirilmesine yardımcı olmak

  12.
  Raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı, sınıflaması, sunulması ve açıklaması ile geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olması için gereken tutarı, sınıflaması, sunulması ve açıklaması arasındaki fark ne olarak adlandırılır?
  Doğru Cevap: "A" Yanlış Beyan
  Soru Açıklaması
  13.
  Şirketin kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektiren Kurumsal Yönetim İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Şeffaflık İlkesi
  Soru Açıklaması
  14.
  Denetçinin finansal tablolarda bulunabileceğine; ancak finansal tablo kullancılarının kararlarını ve davranışlarını önemli ölçüde etkilemeyeceğine inandığı hata ve düzensizliklerin maksimum tutarına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Planlanan Önemlilik
  Soru Açıklaması
  15.
  • Güvence
  • Danışmanlık
  • Kontrol
  Yukarıdakilerden hangileri iç denetimin temel işlevlerindendir?
  Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  İç denetim faaliyetinin “güvence” ve “danışmanlık” şeklinde iki temel işlevinin olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle iç denetimin güvence sağlama ve danışmanlık hizmetleri verme şeklinde iki farklı boyutu/yüzü bulunmaktadır. Doğru cevap C'dir.

  16.
  Denetim riski ve önemlilik ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?1-Denetçi, denetimini yaparken önemliliği ve onun denetim riski ile ilişkisini dikkatealmalıdır. 2-Denetim riski ile önemlilik arasında her zaman tersine bir ilişki vardır.3-Denetçi; denetim yordamlarının yapısını, zamanını ve kapsamını belirlerken denetim riski ve önemliliği birbirinden bağımsız olarak değerlendirmelidir.
  Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
  Soru Açıklaması
  Denetim riski ve önemlilik ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan, 1-Denetçi, denetimini yaparken önemliliği ve onun denetim riski ile ilişkisini dikkate almalıdır. 2-Denetim riski ile önemlilik arasında her zaman tersine bir ilişki vardır. yargıları doğrudur. 3. yargıda verilen "Denetçi; denetim yordamlarının yapısını, zamanını ve kapsamını belirlerken denetim riski ve önemliliği birbirinden bağımsız olarak değerlendirmelidir." yargısı yanlıştır. Çünkü denetim riski ve önemlilik birlikte değerlendirilmelidir.
  17.
  “-----------, finansal tablolardaki yanlış beyan riskini değerlendirebilmek için iç denetim faaliyetlerini yeterince kavrayarak bağımsız denetim planı ve yordamlarını sağlıklı bir şekilde belirler.” İfadesinde boşlukla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  Doğru Cevap: "C" Bağımsız denetçi
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının Çalışma Alanı Standartları kategorisinde yer alır?
  Doğru Cevap: "C" Kanıt Toplama Standardı
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi iç denetim standartlarının amaçlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" İşletmenin yüksek kar elde etmesini sağlamak
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi Raporlama Standartlarından biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Kanıt toplama Standardı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler