• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 11
1.
İşletme, üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için denetçiden rapor istemiştir. Denetçinin yapacağı denetim türü hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Etkinlik denetimi
Soru Açıklaması

Faaliyet denetimi, örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik  ve verimliliğe  ilişkin sonuçlarının saptanmasıdır. Etkinlik, işletmenin bölümler temelinde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasının ölçüsüdür. Verimlilik ise belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranıdır. Faaliyet denetiminin amacı, bir performans denetimi yaparak geliştirilecek ve/veya düzeltilecek alanları tanımlamak ve öneriler geliştirmektir.

2.
I. İç denetimin tanımı II. Etik kurallar III. Pozisyon raporları IV. Uygulama örnekleri V. Standartlar VI. Uygulama rehberleri Yukarıda maddelendirilmiş unsurlardan hangileri Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)’un zorunlu unsurlarıdır ?
Doğru Cevap: "C" I, II, V
Soru Açıklaması
UMUÇ’un üç zorunlu unsuru şunlardır: • İç Denetimin Tanımı, • Etik Kuralları ve • İç Denetimin Uluslararası Mesleki Uygulama Standartları (kısaca ‘Standartlar’).
3.
Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin finansal tablolar üzerinde ilk önemlilik belirlemesinde bulunurken kullandığı yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aritmetik Yöntem
Soru Açıklaması
4.
Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
Faaliyet denetimi, örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasıdır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi,  denetçinin işletmeyi ve işletmenin faaliyet gösterdiği iş kolunu anlayabilmesinde yardımcı olacak genel stratejik yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin iç kontrol yapısını testler yoluyla inceleyerek anlaması
Soru Açıklaması

İşletmenin iç kontrol yapısını testler yoluyla inceleyerek anlaması

6.
Bir denetçi, cari yıla ilişkin kredili tüm satışların cari yılda kaydedildiğini belirlemek için alacak hesaplarını denetlediğinde denetimin hangi amaçları için kanıt sağlamış olur?
Doğru Cevap: "A" Zamanlılık, Gerçeklik
Soru Açıklaması
7.
Bağımsız denetçinin bir işletmede yaptığı denetlemeler esnasında iç denetimin denetim el kitaplarının yetersizliği konusunda görüş bildirmesi, iç denetimin hangi özelliğine aykırı yapıldığını göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Mesleki özen
Soru Açıklaması
Denetçinin denetim el kitabının yetersizliği konusunda görüş bildirmesi iç denetimin mesleki özen özelliğine aykırı yapıldığını göstermektedir. Bu durumda doğru yanıt D seçeneğidir. Öğrenci bu soru ile edindiği bilgileri değerlendirecek ve uygulayacaktır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bir denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında kritik önemi olan konular arasında yer alır?1- Müşterinin kabulü ve ön planlama,2- Müşteri işletmenin ve iş kolunun anlaşılması,3- İşletme riskini değerlendirme,4- Analitik incelemeler yoluyla ön incelemeler,
Doğru Cevap: "B" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
Verilenlerin tümü, bir denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında kritik öneme sahiptir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim sürecinde, iç denetim işlevlerinin anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde esas alınan özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Etkili kaynak kullanımı
Soru Açıklaması
10.
I. Risklerin denetimi ve raporlanması II. Risklerin belirlenmesi III. Risklerin yönetilmesi ile risklerin kontrol edilmesi IV. Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Risk yönetiminin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II, IV, III, I
Soru Açıklaması
Etkin bir risk yönetiminin dört aşaması söz konusudur. Bunlar; - Risklerin belirlenmesi, - Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, - Risklerin yönetilmesi ile risklerin kontrol edilmesi, - Denetimi ve raporlanması olarak belirtilebilir.
logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 11
11.
"Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir." Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetim süresince denetçiler kişisel değerlendirme yapmakla yükümlüdürler.
Soru Açıklaması
12.
Finansal tabloların denetimi açısından hile genel olarak iki gruba ayrılmaktadır: i) Varlıkların kötüye kullanılması ii) Hileli finansal raporlama Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi bir hileli finansal raporlama eylemi olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Müşteriden ya da başka borçlu şahıslardan tahsil edilen bir tutarın bir muhasebe elemanı tarafından zimmete geçirilmesi
Soru Açıklaması
13.
I koşullara uygun yeterli kanıt elde etmek, II denetim maliyetlerini makul bir seviyede tutabilmek, III müşteriyle sorun yaratacak yanlış anlaşılmaları önlemek.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri denetim planı uygulamasının sağlayacağı temel faydalardır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin bileşenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi ve iletişim
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması eylemidir?

Doğru Cevap: "E" Bir müşteriden tahsil edilen paranın, personel tarafından zimmete geçirilmesi
Soru Açıklaması
  • Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtların ve koşulların değiştirilmesi
  • Raporlama döneminde meydana gelen işlem ve olayların finansal tablolara yansıtılmaması, zamanından önce yansıtılması veya ertelenmesi
  • Finansal tablolarda sunulması gereken bilgilerin veya bu bilgilerle ilgili işlemlerin kasıtlı olarak atlanması veya yanlış yansıtılması
  • Hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan varsayımların uygun olmayan biçimde oluşturulması ve kanaatlerin değiştirilmesi

Yukarıdaki 4 faaliyet yani ilk dört şıkta yer alan ifadeler hileli finasal raporlamaya ilişkin örneklerdir.  Bir müşteriden tahsil edilen paranın, personel tarafından zimmete geçirilmesi ise varlıkların kötüye kullanılması eylemleridir. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi genel denetim planının oluşturulması evrelerinde denetçilerin, finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemek için kullanılan denetim testi türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kontrol testleri
Soru Açıklaması
Kontrol testleri
17.
İç denetimin fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1- İşletme faaliyetlerini izler. 2- Faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur. 3- Kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder.
Doğru Cevap: "C" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
İç denetim fonksiyonu ile ilgili olarak verilenlerin tümü doğrudur.
18.

Belirlenmiş hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için kullanılan kaynakların birbirine oranını araştırarak,  bir başarım (performans) denetimi yapılması ve geliştirilecek ve/veya düzeltilecek alanların denetçi tarafından tanımlanarak öneriler geliştirilmesi, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Verimlilik denetimi
Soru Açıklaması

Verimlilik denetimi

19.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde etkin bir risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Risklerin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
20.

Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İÇ DENETİM
Soru Açıklaması

İç denetim;Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok