• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi denetimin tanımında yer alan ana unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denetçinin taşıması gereken özellikler
Soru Açıklaması
2.

Ülkemiz risk yönetimi kavramı ile hangi yıl tanışmıştır?

 

Doğru Cevap: "B" 2001
Soru Açıklaması

Ülkemizin risk yönetimi kavramı ile tanışması, 2001 yılında bankacılık sektöründe Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı bir düzenleme ile oldu.

3.

Bağımsız denetçi, belirli bir iç denetim çalışmasını kullanacağı zaman bu çalışmanın bağımsız denetimin amacına uygunluğunu değerlendirir ve bu çalışma hakkında çeşitli bağımsız denetim tekniklerini uygular. Bu değerlendirmede aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

Doğru Cevap: "B" Çalışmada yardımcıların görev almaması
Soru Açıklaması

Bu değerlendirme, aşağıdaki hususların mevcut olup olmadığı dikkate alınarak yapılır: İç denetim çalışmasının yeterli teknik eğitimi ve ehliyeti olanlar tarafından yapılması ve çalışmada görev alan yardımcıların doğru bir şekilde yönlendirilip bu yardımcıların çalışmalarının uygun şekilde gözden geçirilmesi ve belgelendirilmesi, ulaşılan sonuçların makul temellere dayanmasını teminen yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının toplanması, ulaşılan sonuçların koşullara uygunluğunun ve hazırlanan raporun yapılan çalışmanın sonuçlarıyla tutarlılığının sağlanması, iç denetim tarafından açıklanan istisnai hususların uygun şekilde çözüme kavuşturulması.

4.
Aşağıdakilerden hangisi denetim kanıtı elde etme yordamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çapraz Sorgulama
Soru Açıklaması
5.
Denetçi kontrollerin tasarımı ve işleyişiyle ilgili bilgi toplarken aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmaz? 
Doğru Cevap: "D" Başka bir denetim firmasıyla görüşme 
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim nitelik standartlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Bireysel objektiflik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletme içi iç denetim biriminin işlevini kısıtlayan bir faktör değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletme dışından da iç denetim hizmeti alınması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yönetimin savlarına karşı oluşturduğu denetim amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Özün Önceliği
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Raporun ilgililere sunulması
Soru Açıklaması

Denetim süreci, genel olarak aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır: Ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması, kontrol testleri ve tözel testlerin uygulanması, analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi, denetim çalışmasının tamamlanması ve denetim raporunun hazırlanması.

10.

Aşağıda verilen durumların hangisinde finansal tabloların yanıltıcı bir şekilde beyan edildiği kabul edilebilir?

Doğru Cevap: "C" Finansal tablolarda sunulan yanlış bilginin, finansal tablo kullanıcısını kararını etkilemesi durumu 
Soru Açıklaması

Finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkilemesi durumunda finansal tabloların yanıltıcı bir şekilde belan edildiği kabul edilebilir.

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 10
11.
İç denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden denetçi sorumludur.
Soru Açıklaması

İç denetim; organizasyon içinde bağımsız olarak kurulan ve işletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz eden ve değerlendiren bir işlevdir. İç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur. İç denetimin amacı; gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili nesnel analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. İç denetim, yönetsel bir kontroldür; diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. İç denetim, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan bir yönetim aracıdır. Bu nedenle iç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur 

12.

İç kontrolün olmadığı varsayımı ile bir savın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara duyarlığını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Doğal risk
Soru Açıklaması

Doğal risk

13.
Geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Birey ve hata odaklı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde denetim türleri tam ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Finansal Tabloların Denetimi, Uygunluk Denetimi, Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Genel Kabul Görmüş Denetim Standartlarının çalışma alanı standartları kategorisinde yer alan standartlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" İç Kontrolün İncelenmesi Standardı
Soru Açıklaması
16.

Ekonomik faaliyetlere ilişkin savlar hakkında topladığı kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri (amortisman ayırma yöntemi gibi) karşılaştırarak bunlar arasındaki uygunluğun derecesini belirleme çabası içine giren kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Denetçi
Soru Açıklaması

Denetçi, ekonomik faaliyetlere ilişkin savlar hakkında topladığı kanıtlarla kabul edilmiş ölçütleri (amortisman ayırma yöntemi gibi) karşılaştırarak bunlar arasındaki uygunluğun derecesini belirleme çabası içine giren kişidir.

17.

Müşterinin kabulü ve ön planlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Denetim çalışması, ülkemizde denetim şirketinin denetim talebinde bulunan müşteriden bir denetim teklif talebiyle başlar.
 • Uluslararası denetim standartlarına göre işin kabulünden önce ön araştırma yapılması isteğe bağlıdır.
 • Firmanın kuruluş ve gelişme sürecinin, hızlı ya da istikrarlı şekilde büyüyüp büyümediğinin, finansal durumunun, başarısının incelenmesi müşteri hakkında önemli bilgi sağlar.
 • Önceki denetim firması ile ilişkileri, firma hakkında hazırlanmış önceki denetim vb. değerlendirme raporları, müşteri hakkında önemli bilgi sağlar.
 • Doğru Cevap: "C" iii-iv
  Soru Açıklaması

  Denetim çalışması, ülkemizde müşterinin denetim talebinde bulunan denetim şirketinden bir denetim teklif talebiyle başlar. Uluslararası denetim standartlarına göre işin kabulünden önce ön araştırma yapılması zorunludur.  Firmanın kuruluş ve gelişme sürecinin, hızlı ya da istikrarlı şekilde büyüyüp büyümediğinin, finansal durumunun, başarısının incelenmesi müşteri hakkında önemli bilgi sağlar.Önceki denetim firması ile ilişkileri, firma hakkında hazırlanmış önceki denetim vb. değerlendirme raporları, müşteri hakkında önemli bilgi sağlar.  Buna göre yalnızca iii-iv no lu ifadeler doğrudur.

  18.

  İç denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

   

  Doğru Cevap: "E" İç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden denetçi sorumludur.
  Soru Açıklaması

  İç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim sorumludur.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi “Raporlama standartları”ndan biri değildir? 
  Doğru Cevap: "A" Kanıt toplama standardı 
  Soru Açıklaması
  20.

  Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetler aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "E" Danışmanlık
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı "E" seçeneğinde verilen danışmanlıktır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler