• Denetim Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Denetim
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde elde edilen kanıtlar "düşük güvenilirlik - yüksek güvenilirlik" sıralamasına uygun olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İç kaynaklardan elde edilen kanıt - Dış kaynaklardan elde edilen kanıt
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangileri denetçinin her bir işlem sınıfını denetim amacıyla bağlantılı olarak kontrolleri test ederek kontrol riskini değerlendirdiği kontrol testi yöntemlerindendir?

 • Hesap kalanlarının detaylı incelenmesi
 • Belge kayıt ve raporların incelenmesi
 • Kontrollerin ilgili olduğu faaliyetlerin gözlemlenmesi
 • Kontrolleri yürüten personelle görüşme yapılması
 • Doğru Cevap: "C" ii-iii-iv
  Soru Açıklaması

  Belge kayıt ve raporların incelenmesi, Kontrollerin ilgili olduğu faaliyetlerin gözlemlenmesi, Kontrolleri yürüten personelle görüşme yapılması denetçinin her bir işlem sınıfını denetim amacıyla bağlantılı olarak kontrolleri test ederek kontrol riskini değerlendirdiği kontrol testi yöntemlerindendir ancak ilk ifade olan hesap kalanlarının detaylı incelenmesi tözel testler grubunda yer almaktadır.

  3.

  Denetçi, denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate almalıdır. Bu aşamalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   

  Doğru Cevap: "E" Planlama aşaması - Denetim aşaması - Denetimin tamamlanma aşaması
  Soru Açıklaması

  Denetçi, denetimin çeşitli aşamalarında önemliliği dikkate almalıdır. Bu aşamalar; Planlama aşaması - Denetim aşaması - Denetimin tamamlanma aşamasıdır

  4.
  Aşağıdakilerden hangileri iç denetimden fayda sağlanabilmesi için şart değildir?
  Doğru Cevap: "A" İç denetim hizmeti işletme dışından alınmalıdır.
  Soru Açıklaması
  5.

  Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "A" İç denetçinin atanması
  Soru Açıklaması

  Ünite 3 Denetim süreci veiç kontrol

  6.
  Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı ilkelerden biri değildir?
  Doğru Cevap: "A" Güvenilirlik ilkesi
  Soru Açıklaması
  7.
  Mali kriz yaşayan bir işletmenin iç denetim faaliyetlerini başlatmak için işletme dışı profesyonel bir kurumdan destek alması, iç denetim faaliyetinin başlatılması için kullanılan hangi yaklaşımı uyguladığını göstermektedir?
  Doğru Cevap: "B" Dış kaynak kullanılması
  Soru Açıklaması
  İşletme dışı profesyonel bir kurumdan destek alınması dış kaynak kullanılması yaklaşımına örnektir. Doğru yanıt B seçeneğidir.
  8.
  Geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Birey ve hata odaklı
  Soru Açıklaması
  9.

  Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Faaliyet denetimi
  Soru Açıklaması

  Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasına "faaliyet denetimi" adı verilir. 

  10.

  İç denetim; kurumun ………….., ……….. ve ………….. süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

  İç denetimin tanımı ile ilgili yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

  Doğru Cevap: "A" Risk yönetimi, kontrol, yönetişim
  Soru Açıklaması

  İç denetim; kurumun risk yönetimi, kontrol, yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

  logo
  Denetim
  Ara Sınav - Deneme 1
  11.
 • Adillik
 • Şeffaflık                 
 • Hesap verebilirlik
 • Sorumluluk
 • Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler, bazı temel ilkelere odaklanmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri bu ilkelerdendir?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler, dört temel ilkeye odaklanmaktadır: Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk.

  12.

  İç kontrollerin anlaşılması ve kontrol riskinin değerlendirilmesi sürecinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Planlanmış ortaya çıkarma riski ve ek denetim tekniklerine karar verme
  Soru Açıklaması
  13.

  Raporlama standartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Denetçi, raporunda aksini belirtmedikçe, finansal tablolarda ve eklerinde gerekli her bilginin yer aldığı; yani tam açıklama ilkesine uyulduğu anlamını çıkarmalıdır.
 • Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüşünü denetim raporunda ortaya koymalıdır ve görüşünü ortaya koyamadığı bir durumun ortaya çıkması söz konusu değildir.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı raporlama standartlarından birini oluşturmaktadır.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık standardına göre denetçi, muhasebe bilgisinin dönemler arası karşılaştırılabilirliğini vurgulamak amacıyla denetlenen dönemde uygulanan bu ilkelerin süreklilik göstermemesini beklemelidir.
 • Doğru Cevap: "A" i-iii
  Soru Açıklaması

  Denetçi, raporunda aksini belirtmedikçe, finansal tablolarda ve eklerinde gerekli her bilginin yer aldığı; yani tam açıklama ilkesine uyulduğu anlamını çıkarmalıdır.  Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüşünü denetim raporunda ortaya koymalıdır ve görüş ortaya koyamıyorsa da bunu nedenleriyle açıklaması gerekmektedir.  Dolayısıyla ikinci ifade yanlıştır.  Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı raporlama standartlarından birini oluşturmaktadır.  Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde tutarlılık standardına göre denetçi, muhasebe bilgisinin dönemler arası karşılaştırılabilirliğini vurgulamak amacıyla denetlenen dönemde uygulanan bu ilkelerin süreklilik göstermemesini değil göstermesini beklemelidir.  Dolayısıyla son ifade de yanlıştır.  Doğru cevap A'dır.

  14.
  Bağımsız denetçi, belirli bir iç denetim çalışmasını kullanacağı zaman bu çalışmanın bağımsız denetimin amacına uygunluğunu değerlendirir ve bu çalışma hakkında çeşitli bağımsız denetim tekniklerini uygular. Bu değerlendirmede aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
  Doğru Cevap: "B" Çalışmada yardımcıların görev almaması
  Soru Açıklaması
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi Bir denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C"  Denetim sözleşmesinin oluşturulması
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemlilik kavramını ifade eder?

   

  Doğru Cevap: "A" Bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi
  Soru Açıklaması

  Önemlilik; bir hesap veya bir olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesi durumudur.

  17.
  Aşağıdakilerden hangisi önemliliğin hesap kalanlarına ve işlem sınıflarına dağıtılmasında kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Analitik Yaklaşım
  Soru Açıklaması
  18.

  Bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendisine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "D" Kurumsal yönetim
  Soru Açıklaması

  Soruda verilen tanım kurumsal yönetim kavramına aittir. Bu nedenle doğru seçenek "D" dir.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi denetim riskinin bileşenlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Başarısızlık riski
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi denetimin tanımında yer alan ana unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Denetçinin taşıması gereken özellikler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler