Ünite 8: Akıllı Ev Teknolojileri

Giriş

Günlük yaşam ve teknoloji ilişkileri eğlenceden eğitime, iletişimden ulaşıma her yönde kendini göstermektedir. Bu ilişki ağında insanların gün içinde yaptıkları ya da yapmayı amaçladıkları eylemlerin de değişime uğradığı söylenebilir. Teknoloji ve günlük yaşam ilişkileri, insanların başka işlere zaman ayırabilmeleri açısından önemli bir rol oynamaktadır. İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana barınma konusunun her zaman için önemli bir durum olduğunu söylemek de çok yanlış bir yaklaşım olmaz. Barınma, insanın kendisine ait bir yerinin olması, bu yerde kendini dışarıya göre çoğunlukla daha rahat hissetmesi, özel hayatının önemli bir kısmını burada geçirmesi açısından önemlidir. Modern dünyada ise barınma konusu gündeme geldiğinde akla ilk gelen barınma yerleri evlerdir. Ayrıca, sosyal yaşamın vazgeçilmez bir olgusu olarak da evler insanın hayatında önemli bir yer tutar. Evlerin de kendi içlerinde gelişimleri ve farklılıkları bulunmaktadır. Modern dünyada daha küçük, tek odalı evlerden dört, beş odalı evlere ve daha büyüklerine kadar evlerde insanlar yaşamlarını sürdürmektedir.

İnsanların günlük yaşamlarının önemli bir olgusu olan evler söz konusu olduğunda, teknoloji ile evlerde karşılaşmak da kaçınılmaz olmaktadır. Teknoloji ve ev birlikteliğini temel olarak iki şekilde açıklamak mümkündür:

 • Bunlardan birincisi evlerin içlerinde insanların kullandığı ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran teknolojilerdir. İletişim açısından kullanılan telefonlar, kitle iletişimine dâhil olan radyo ve televizyonlar evlerde bulunabilecek teknolojilerdendir. Günlük işleri kolaylaştırmak açısından kullanılan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve elektrikli süpürgeler de her zaman için evlerde karşılaşılabilecek teknolojilerdendir.
 • İkinci olarak, ev içinde bulunan teknolojilerin dışında evlerin kendilerinin de sağladığı teknolojiler vardır. Bunlar arasında evlerin içindeki teknolojik aletleri kullanmak için kullanılan elektrik prizleri, sabit telefonlar için kullanılan telefon hatları, aydınlatma için kullanılan pencere sistemleri, güvenlik sağlamak için çelik giriş kapısı ve alarm sistemleri sayılabilir.

Ev ve teknoloji birlikteliği özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni bir aşamaya daha geçmiştir. Evler insanların günlük yaşamlarında kendilerine daha fazla zaman kazandırmak, işlerini daha kolaylaştırmak, onları daha fazla korumak, evlerin içini daha güvenli hale getirmek açısından çeşitli işleri kendileri yapmaya başlayabilecekleri bir aşamaya gelmişlerdir. Bu evler akıllı evler olarak adlandırılmaktadırlar.

Akıllı Evlerin Tanımı

Akıllı evler evlerimizde kullandığımız teknolojik aletler ve donanımların bir arada kullanılmasına olanak sağlayan evler olarak tanımlanabilirler. Bunun yanında, akıllı ev, bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle donatılmış bir evi tanımlar. Bu durumlar, akıllı özelliğine sahip evler için bir merkezden kontrol zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Kullanılan bilgisayar teknolojileri sayesinde akıllı evler sadece kendi içlerinde, ev içi sistemlerle iletişim kurmakla sınırlı kalmamaktadırlar.

Akıllı ev sistemlerinde otomasyondan daha önemli olan ögenin insan olduğu da söylenebilir. Çünkü bu evler insanlar için tasarlanıp hayata geçirilmektedirler. Bu tür ev kavramlarındaki önemli noktalardan birinin uygulanan otomasyon sistemlerinin içinde yaşayacak olan ev halkının istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesidir. Sonuçta akıllı evlerin insanlar için tasarlanmış evler oldukları unutulmamalıdır. Dolayısıyla, akıllı evler, iyi bir yaşam kalitesinin sağlanması için teknolojinin çeşitli hizmetlere yardımcı olması olarak da tanımlanabilirler.

Akıllı evler tanımlanırken ve yapılandırılırken bir duruma daha dikkat etmek gerekir. Fark edileceği gibi, 21. Yüzyıl gelişmiş ve gelişmekte olan ülke toplumlarının yaşadığı evlerde birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar ocaklar, buzdolapları ve ısıtıcılar ve şofbenler evlerde bulunan teknolojilerden bazılarıdır. Bunlar da kendi içlerinde akıllı teknolojileri barındıran araçlar olabilirler.

Akıllı evlerde insan teknoloji ilişkisi beraberinde önemli bir kavramı daha getirmektedir. Bu kavram etkileşimliliktir. Etkileşimlilik sözlük anlamı olarak kısaca birbirini etkileyen olarak tanımlanabilir. İnsanlar günlük yaşamları içinde etkileşimliliği birçok şekilde yaşamaktadırlar. Temel olarak etkileşimin iki nesne arasındaki karşılıklı ilişkiyi belirttiği göz önüne alınırsa, insan ve diğer insanlar, insan ve doğa, insan ve diğer canlılar arasındaki etkileşimler günlük yaşam örnekleri olarak karşımıza çıkar. Ayrıca akıllı ev teknolojilerindeki gibi diğer teknolojilerle olan etkileşimli yapılar da genel olarak insan-makine etkileşimi olarak adlandırılır. Akıllı ev teknolojileri söz konusu olduğunda temel olarak iki tür etkileşimli yapının ortaya çıktığı söylenebilir:

 • Birincisi anlık etkileşimin olduğu isteklerdir. Bu istek yapılarının içinde ev halkından birinin yapılmasını istediği bir durumun akıllı ev tarafından hemen ya da kısa bir süre içinde yerine getirilmesidir. Örneğin bir kişi ışıkların yanması ya da sönmesi komutlarını yüksek sesle bildirebilir ve akıllı ev bunu hemen yerine getirebilir.
 • İkincisi ise daha önceden yapılan ayarlar, etkileşimler doğrultusunda, çeşitli durumların akıllı evler tarafından anlık bir komuta ihtiyaç duymadan yerine getirilmesidir. Bu tür bir istek yapısı ev içi ısıtma sistemlerinde görülebilir. Ev halkından biri daha önceden evin iç ısısının ne olması gerektiğini belirlemiş olabilir. Mevsime bağlı olarak sistem programlanıp istenen sıcaklık evin içinde sağlanabilmektedir. Bu işlemleri yerine getirmek için anlık etkileşimlere ihtiyaç duymayacaktır. Önceden kurulmuş etkileşimliliğin bir devamı olarak gereklilikler otomatik olarak yerine getirilecektir.

Akıllı Ev Çeşitleri

Akıllı ev sistemlerinin yapabilecekleri işlerin de bir kapasitesi vardır. Bu kapasite kurulacak bir ana sistem ile beraber çalışan alt sistemlere bağlıdır. Bu alt sistemler ne kadar fazla ise akıllı evler o oranda fazla işi yerine getirebilme kapsamına sahip olurlar.

Kontrol edilebilir evler olarak tanımlanan bu tip evlerde ev içinde bulunan çeşitli eşyaların kontrol edilebilirliği söz konusudur. Evdeki hane halkı, ev içindeki eşyaları sorunsuz bir şekilde kontrol etme olanağına sahiptir. Kontroller ise birden fazla yöntemle sağlanabilir. Bu tür akıllı evlerde;

 • Uzaktan kumanda sistemleri,
 • Farklı cihazların birbiriyle bağlantısı ve
 • Görünmez kontrol üniteleri gibi aracı sistemler ile isteklerin yerine getirilmesi sağlanabilmektedir.

Programlanabilir evler olarak tanımlanan bu tip evler, bir merkezi sistem sayesinde istekleri yerine getirebilmektedir. Programlanabilir evler, zamana ve sensörlere tepki veren akıllı evler olabileceği gibi, koşul ve durumlara göre tepki veren evler olarak da ki ana başlığa ayrılabilirler. Bu tür akıllı evlerde dikkat edilmesi gereken durumlar iki ana şekilde özetlenebilir:

 • İlk olarak bu tür evlerde programlamanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun için merkezi sisteme verilerin girilmesi gerekmektedir. Bu veriler gerekli senaryoları oluşturacaktır. Bir senaryoda akıllı ev çeşitli gereklilikleri otomatik olarak yerine getirir. Verileri girmek için bir bilgisayar kullanılabilen evler olabileceği gibi, merkezi sistemin kendi ara yüzü de kullanılarak istekler akıllı ev donanımına iletilebilir. Ancak her iki durumda da doğru yönlendirme yapmanın güçlükleri ortaya çıkabilir.
 • İkinci olarak ise bu evlerde kullanılan temel ögenin bir bilgisayar yazılımı olduğu unutulmamalıdır. Bu yazılımların güvenliğinin sağlanması, evin daha doğru çalışması için bir gerek-illiktir. Programlama yaparken yazılımı da etkilediğinin ev halkı tarafından bilinmesi, bu yazılımı bozmamak için gerekli çabanın gösterilmesi açısından önemlidir.

Zeki evler olarak tanımlanan bu tip evlerin dikkat çeken özelliği öğrenme yeteneği oluşturmasıdır. Bu tür akıllı evlerin senaryo girişine ihtiyaçları yoktur, ya da en azından çok azdır denilebilir. Zeki evler, kendi kendilerine durumu ve ortamı inceleyip, bunlara göre kendi ayarlarını ve senaryolarını oluşturabilecek kapasitede evlerdir. Bunun için de kaçınılmaz olarak, öğrenme yeteneğine sahip yazılımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Sistem, ev halkının istekleri doğrultusunda ve sensörler aracılığıyla yapacağı gözlemler aracılığıyla, bilgi toplayıp, bu bilgileri analiz edip kendini geliştirecektir. Bunun için de sistemin bilgi toplama araçlarının her zaman için iyi çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Zeki evlerdeki sensörlerin izlediği ise ev içindeki kişilerin günlük yaşamlarında yaptıklarıdır. Her günkü aynı hareketler, bir başka ifade ile tekrar eden hareketler sistem için önemlidir. Örneğin, hareket ya da yaklaşım belirlendikten sonra, daha sonra aynı örnek ile karşılaşılırsa gerekli olan işlem akıllı ev tarafından yerine getirilir. Bunların dışında bir anormallik ortaya çıktığında, akıllı ev bir kaza olduğunu ifade etme yeteneğine de sahiptir.

Akıllı Ev Kullanıcıları

Akıllı evleri modern topumda yaşayan ve ancak belirli bir eğitimi olan İnsanların kullanması mümkündür.

 • Günlük ev işlerine daha az vakit ayırıp kendilerine daha fazla zaman ayırabilmek için,
 • Modern hayatın ve teknolojinin sağladığı olanaklardan daha fazla yararlanmak için,
 • Kendilerini daha fazla güvende hissetmek için,
 • Teknoloji kullanımının öncülerinden olduklarından dolayı, ev ortamının içinde de bunları olabildiğince kullanmak için,
 • Merak duygularının kendilerini yönlendirdiği için,
 • Modern teknolojilerle beraber modern bir estetik kaygısını taşıdıkları için akıllı ev kullanımını tercih edebilirler.

Bütün bunların yanında, fark edilebileceği gibi, akıllı evler sadece fiziksel ve akılsal olarak normal olan yetişkin insanlara çeşitli istekler ve konular doğrultusunda yardımcı olabilecekleri gibi, bu özelliklere sahip olamayan insanların da hayatlarında farklı ufuklar açabilir, onlara yardımcı olabilir ve onların hayatlarını da renklendirebilirler.

Akıllı ev kullanımının özürlü insanlara da sağlayacağı birçok yarardan bahsedilebilir. Ancak burada, insandaki özrün tanımının yapılması ve buna göre çözümlerin, senaryoların sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Bir insan felçli olup tekerlekli sandalyesine bağlı olabilir. Bu insan için akıllı ev sisteminin onun kullanımı açısından düzenlenmesi önemlidir. Bu insanın iletişim için kullandığı en önemli araç ses ise, akıllı evin de ses tanıma sistemleri ile donatılması gerekmektedir. Ayrıca engelli bir kişi, eğer evdeki vaktinin çoğunu yatağında geçirmeyi tercih ediyorsa, bu kişi için de yattığı konumdan her yeri görebilmesi ve eve çeşitli komutları verebilmesi için kamera ve ses sistemlerinin kullanılması gerekir. Engelli kişiler ve akıllı ev kullanımı açsından ikinci bir örnek olarak işitme özürlüler verilebilir. Bu tür engele sahip olan kişiler açısından ise titreşim esaslı uzaktan kumanda cihazlarının kullanımının, onların ev hayatlarını daha kolaylaştıracağı söylenebilir. Farklı titreşimler, farklı olan olayları bildirebilir. Örnek olarak bahçe kasının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebileceği gibi, garaj kapısının açılıp kapanması farklı bir titreşimle verilebilir. Bu engelli kişiler ise kumanda üzerinde bulunan ve çeşitli görevleri yerine getiren tuşlar aracılığı ile eve çeşitli komutları iletebilirler. Evleri ile iletişimde olmak ve olan bitenin daha önce olmadığı kadar farkında olmak, böyle bir engele sahip olan kişilerin de hayatlarında yeni ufuklar açacaktır. Görme engelliler için akıllı bir ev tasarımında, bu kişilerin yanlarında taşıdıkları akıllı ev cihazları kullanılabilir. Cebe sığabilen ya da bir bileklik gibi kullanılabilen bu cihazlar, çeşitli uygulamalar için farklı seslerle kişileri uyarıp onlara bilgi verebilirler. Eğer evde birden fazla kişi ar ise ve diğerlerinin rahatsız edilmesi istenmiyorsa, ses yerine titreşim de kullanılabilir.

Sadece engelliler için değil, yaşlılar için de akıllı evler çeşitli olanaklar sunmaktadır. Burada yaşlı insanlarla belirtilmek istenen, sağlıkları belli oranda yerinde olan, ancak devamlı sağlık kontrolüne ihtiyaç duyan, yaşlarının getirdiği bir özellik olarak güç isteyen bazı işleri yapmakta zorlanan, daha genç kişilerin kolaylıkla yaptığı ev işlerini yaparken çabuk yorulan, vücutlarının direnci belli bir oranda kırılmış olan kişilerden bahsedilmektedir. Akıllı evler, bu tip özellikleri veya problemleri olan kişilere çeşitli avantajlar sunmaktadır.

Sadece yaşlı insanlar için değil, akıllı evlerin sunduğu bu tür yararlar yaşı genç olsa da sağlık problemi yaşayan ya da psikolojik sorunları olan kişiler için de geçerlidir. Çocuklar da akıllı evlerin faydalarından yararlanan diğer bir grubu oluştururlar. Ev içinde onların gözetimi, zarar görmelerini engellemek ve ev içinde rahat etmelerini sağlamak ebeveynleri tarafından önemsenen bir durumdur.

Akıllı Evlerin Yerine Getirebileceği İşler

Akıllı evler teknolojiye donatılmış olan evlerdir. Teknolojinin kendisinin de özellikle iki duruma bağlı olarak gelişebileceği söylenebilir:

 • Bunlardan birincisi ihtiyaçtır. İnsanlar ihtiyaç duydukları işler için teknolojiler geliştirerek hayatlarını daha kolay hale getirmişlerdir.
 • İkincisi ise hayal gücüdür. Sadece ihtiyaçlar değil, hayal gücü de 2000’li yılların teknolojilerine ulaşmak için itici bir güç olmuştur.

Bu iki durum açısından ortak bir nokta varsa, hayal gücü ile üretilen teknolojilerin de insanların yaşamlarını kolaylaştırmasıdır. Akıllı evlerin yapabilecekleri arasında, kendi enerjisini kendi üretmesi, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyogaz enerjisi kullanması gibi özellikler bulunmaktadır. Ancak değişen ve gelişen ihtiyaçlar ve hayal gücüne göre gelecek yıllarda bunların arasına yeni özelliklerin ekleneceğini söylemek şimdiden mümkündür.

Kendi enerjisini üreten akıllı evlerde, evin bulunduğu konuma, havanın şartlarının durumuna göre değişen koşullar içinde enerji üretimi konusu da farklılıklar göstermektedir. Akıllı evlerle enerji üretimi de iki farklı açıdan önemlidir:

 • İlk olarak üretilen enerjinin akıllı ev için kullanılmasıdır.
 • İkinci olarak ise, eğer enerji üretimi gerekenden fazla ise, bunun talep eden şebekelere satışı da söz konusudur.

Her iki durumda da akıllı evin kullanım ve bakım masrafları değişen oranlarda da olsa aşağıya çekilmekte ve bu tür evlere sahip olma isteğini de attırmaktadır. Doğal olarak, gerekenden fazla enerji üretimi ve satışı, ev halkı için daha fazla bir mali girdiye ve kazanca işaret etmektedir.

İçinde yaşadığımız dünyanın başlıca enerji kaynağı güneştir. Dolayısıyla, akıllı ev sistemlerinde de bu enerji kaynağından yararlanılabilir. Bunun için ise iki temel yöntem kullanılabilir:

 • Birinci yöntem güneş pillerinden yararlanılması yöntemidir. Bunların diğer bir ismi de fotovoltaik pillerdir. Güneş pilleri ya da foto-voltaik piller yüzeylerine ulaşan güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren ve yarıiletken olan bir yapıya sahiptirler. Enerji üretimi sınırlı bir yapıya sahip olduğu için bu teknolojiler lokal olarak özellikle konutlarda enerji kaynağı olarak kullanım olanağına sahiptirler.
 • İkinci yöntem ise akıllı evlerde güneş kolektörlerinin, bir başka ifade ile güneş panolarının kullanımıdır. İyi güneş alan, yılın belli aylarında güneşle içi içe olan evlerde sadece enerji üretimi için değil, kullanılacak suyun ısıtılması da güneş sayesinde yerine getirilebilir.

Enerji üretiminde rüzgâr enerjisinin kullanımı bazı üstünlüklere sahiptir. Bunların arasında temiz bir enerji kaynağı olması, iklim değişikliği sorunlarına çözüm üretici bir kaynak olması, enerji için katı yakıt ya da fosil yakıtlara ihtiyacı ortadan kaldırması, hava kirliliğine sebep olmaması, yakıt maliyeti gibi bir sorunu çözmesi, bol bir kaynak olması gibi konular başta gelmektedir. Rüzgâr enerjisinin kullanım alanları arasında ise elektrik üretme, su depolama, taşımacılık ve tahılların öğütülmesi gibi aktiviteler yer almaktadır. Akıllı evlerde de özellikle elektrik üretiminde rüzgâr enerjisinden faydalanmak mümkündür. Elektrik üreten rüzgâr sistemlerinin ilk kurulma maliyetleri yüksek olduğundan çeşitli alternatif yollar kullanılarak bunlar akıllı evlere dâhil edilebilirler. Bunlardan bir tanesi rüzgâr sisteminin birkaç ev için ortak olarak kurulması olabilir. Bu sayede her bir ev için maliyet aşağı çekilmiş olur.

Biyogaz kavramı ile temel olarak organik atıklardan kullanılabilecek gazın üretilmesidir. Bu tür bir gaz ise evlerde temel olarak insan ve hayvan atıkları ve bitkisel atıklardan elde edilebilir. Bunların yanında organik olan mutfak atıkları da biyogaz için kullanılabilir. Akıllı evlerde bu tür bir enerji birkaç farklı amaç için üretilip kullanılabilir. Bunların arasında ise ısınma, mutfaklardaki ocaklarda ve fırınlardaki pişirme işlemleri ve bir de aydınlatma amacıyla kullanım gelmektedir.

Akıllı Evlerde Kullanılabilecek Elektronik Araçlar

Akıllı evlerde kullanılabilecek elektronik araçlar için herhangi bir sınırlamadan söz edilemiyor olsa da geniş bir bakış açısıyla; akıllı ön kapı, akıllı telefon, akıllı sızıntı algılayıcıları, ev güvenlik monitörü, akıllı izleme sistemleri (göstergeler), harekete duyarlı ışıklar, akıllı yastık, akıllı masa, akıllı ayna, akıllı gardırop, akıllı yatak, akıllı perde ve panjurlar, akıllı banyo, akıllı kanepe, akıllı bahçe sulama sistemi ve akıllı yağmur suyu toplama depoları gibi elektronik araçların akıllı evlerde yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir.

Akıllı Evlerdeki Sistem İletişim Teknolojileri

Akıllı evlerde bir merkez ya da bir sistem içinde beraber çalışabilen çeşitli cihazlar arasında iletişimin kurulabilmesi de önemlidir. Bunun yanında, insanların ev içinde ya da ev dışında bulundukları sırada yapılmasını istediklerinin bildirilebilmesi, bunlarla ilgili gereken işlemin yapılabilmesi için çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir.

Bulanık mantık yapısını kullanılabilen merkezler ya da teknolojiler akıllı evlerde kullanılabilir. Dijital mantıkta sonuç evet ya da hayır şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum bir taraf beyaz diğer taraf siyahken ve beyazdan siyaha ilerlerken bir anda beyazdan siyaha geçişle ifade edilebilir. Hatlar keskin bir şekilde birbirinden ayrılmıştır. Bulanık mantıkta ise evet ya da hayır arasındaki olasılıklar da göz önüne alınır. Bu sayede gerçek dünya koşullarına daha yakın bir şekilde teknolojik cihazların çalıştırılması sağlanabilir. Tekrar beyaz siyah bir alan örneğine dönersek, bulanık mantıkta bir anda beyazdan siyaha geçiş olmaz. Beyazdan siyaha doğru ilerlerken arada grinin çeşitli tonları da vardır.

Akıllı evlerde kullanılabilecek bir diğer teknoloji ise telemetridir. Telemetri, kısaca uzaktan ölçme anlamında kullanılmaktadır. Bu yapı aracılığı ile kablosuz ağlar kullanılarak akıllı evin bir parçası olan cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesi mümkündür. Bunun yanında cihazla bağlı bulunduğu merkez arasında bilgi iletmek, cihazın otomatik kontrolünün yapılması ve tam kapasite ile çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması da mümkündür.

Telemetri, GPS yani Küresel Konumlandırma Sistemi ve GPRS yani Paket Kuralına Dayalı Radyo Servisi ile kullanılmak için geliştirilmiştir. Bu nedenle özellikle mobil iletişimlerde kullanıcılara çok yararlı olabilmektedir. GPS, düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağı olarak açıklanabilir ve uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerinde kesin yer tespiti yapmayı olanaklı kılar. GPRS ise birden çok şebekenin kullanıcılarının veri uygulamalarına erişimlerini sağlayabilmek için kullandıkları bir teknolojidir. GPRS, son kullanıcının mobil veri alımını ve gönderimini yüksek hızda mümkün kılarak önemli ölçüde geliştirir. GPRS, GSM teknolojisinin sunmakta olduğu veri hizmetlerine de eşlik eder.

Akıllı evlerde kullanılabilecek bir diğer teknoloji ise X-10 ’dur. X-10 teknolojisi ile evlerde var olan 220V’luk kablolar üzerinden iletişim kurmaya yarayan bir altyapı sağlanmaktadır. Bu teknoloji ile özellikle evlerdeki lambalar olmak üzere gerekirse diğer cihazlar da kontrol edilebilir. Maliyet açısından da önemli bir avantajı vardır; çünkü hiçbir fazladan kablolama yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede akıllı evlere rahatça kurulabilmeleri mümkündür. X-10’un evlerdeki lambaları ve cihazları kumanda edebilmesi için verici ve alıcılarının kurulması yeterlidir. Alıcıların kendilerine gelen iletileri alıp ne yapacaklarına karar verebilmeleri için vericiler evlerdeki elektrik kablolarını kullanırlar. Uzaktan kumandalar, bilgisayarlar ya da sesi tanıyan sistemler istenilen komutu alıp istenilen yere yönlendiren vericiler olarak kullanılabilirler. X-10 yerine Cat 5 kablolama sistemleri de akıllı evlerde kullanılabilir. Ancak bu altyapıda elektrik sinyali değil, bilgi akışının kullanımı esastır.

Radyo frekans (RF) sistemleri de akıllı evlerde kullanılabilirler. Bu sistemlerin en büyük özelliği hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan evlerdeki diğer cihazlara ulaşabilmeleri ve gerekli isteklerin ya da senaryoların yerine getirilmesini sağlamalarıdır. Gelişen teknolojiler oldukça bunların arasına eklenmeleri de mümkün olacaktır. Bu teknolojilerin arasına açık görüş hattının olduğu durumlarda kısa mesafede iyi sonuçlar verebilen kızılötesi teknolojisini de eklemek mümkündür. Benzer şekilde kısa mesafedeki bilgisayar, cep telefonu ve yazıcı gibi cihazları birbirine bağlayabilen Bluetooth teknolojisi de ayrı bir sistem iletişim teknolojisi olarak ele alınabilir.

Akıllı Evlerde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar

Akıllı evler bahsedilen birçok avantajı kullanıcılara sunarken, benzer şekilde sorun olarak görülebilecek birtakım dezavantajları da beraberinde getirebilmektedir. Bu sorunları iki başlık altında özetlemek mümkündür:

 • Sorunlardan birincisini akıllı ev kullanıcılarının, bu tür evleri kullanmalarından dolayı ortaya çıkan durumlar oluşturmaktadır. Daha öncede bahsedildiği üzere akıllı evler uzaktan erişimi de açık olabilen evlerdir. Bilişim çağının bir sorunu olan dijital, sanal hırsızlık ya da rahatsız etme konuları uzaktan erişime açık olduğu için akıllı evlerde de bir sorun yaratabilir. Akıllı evler bir kere ayarlandıktan sonra, merkezleri, sistemleri ve senaryoları sayesinde birçok görevi yerine getirdiklerinden dolayı insanları tembelliğe de itebilirler. Bu durum da insanların hayatlarında büyük bir boşluğun oluşmasına neden olabilir.
 • İkinci sorun ise akıllı evlerin kendilerinden ortaya çıkabilecek durumlardır. Bunun için birçok örnek oluşturulabilir. Çeşitli kontrollerde oluşabilecek hatalar, ev halkının hiç istemediği sorunları da beraberinde getirebilir.

Çeşitli büyük afetler ve felaketler de akıllı evlerin var olma, yaşama sınırlarını belirleyen nedenler arasında yerlerini almaktadırlar. Bir akıllı ev bir yangının başlangıcını algılayıp bunu ev halkına ve gerekli yerlere iletebilme özelliğine sahiptir. Ancak, gerekenden yavaş müdahalelerde bu yangın büyüyüp akıllı evi yok edebilecek seviyeye de gelebilir. Benzeri durumlar, sel taşkınları ve fırtınalar gibi doğal afetlerde de oluşabilir.

Sonuçta akıllı evlerin de hem yapabildikleri, hem kendi varlıklarını sağlamaları açısından sınırları olduğunun göz ardı edilmemesi gerekir. İnsan hayatına getirdiği kolaylıklar açısından akıllı evler her zaman insanlar üzerinde olumlu etki bırakacaktır.